Po wydaniu przez UPRP decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji topografii układu scalonego konieczne jest wniesienie opłaty za pierwszy okres ochrony.

Aktem prawnym regulującym kwestie opłat związane z ochroną topografii układów scalonych jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. nr 41, poz. 241).

Tabela opłat związanych z ochroną topografii układów scalonych stanowi Załącznik nr 5 do ww. rozporządzenia.

Lp. Wyszczególnienie Wysokość opłaty w zł
I Opłaty okresowe
1 Za pierwszy okres ochrony topografii układu scalonego, obejmujący okres do pięciu lat ustalony według zasad określonych w art. 220 550,00
2 Za drugi okres ochrony topografii układu scalonego, obejmujący pozostałe lata ochrony 800,00