Podstawowe - obowiązujące akty prawne z zakresu ochrony własności przemysłowej

Międzynarodowe regulacje prawne

 

Przepisy krajowe

 

Przepisy wykonawcze do ustawy Prawo własności przemysłowej

 

Inne

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2003 r. w sprawie odznaki honorowej „Za Zasługi dla Wynalazczości”, jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz sposobu noszenia (Dz. U. Nr 112, poz. 1062)