Opłaty skarbowe od pełnomocnictw

Opłaty skarbowe od pełnomocnictw składanych w Urzędzie Patentowym RP

Uprzejmie informujemy, że z dniem 31 grudnia 2019 roku zostają zamknięte dotychczasowe rachunki bankowe dla opłaty skarbowej funkcjonujące w Dzielnicach. Wyjaśniamy, że wpłata dokonana na ww. rachunki po dniu 31 grudnia 2019 roku zostanie automatycznie odesłana na konto zleceniodawcy.

Wobec czego wydruk potwierdzający dokonanie operacji bankowej na zamknięty rachunek bankowy nie może zostać uznany za dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej.

Od 1 stycznia 2020 roku w Mieście Stołecznym Warszawa będzie funkcjonował jeden rachunek bankowy, na który należy dokonywać wpłat z tytułu opłaty skarbowej. W związku z czym wpłat należy dokonać na rachunek:

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Centrum Obsługi Podatnika
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070


Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, o którym mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330) powinien zawierać potwierdzenie, iż przelew został zrealizowany.

W tytule przelewu powinny znaleźć się informacje:

  • tytuł za pełnomocnictwo (z podaniem numeru zgłoszenia).
     

Uwagi: pełnomocnictwo: przedmiot sprawy/numer sprawy. W przypadku dokonywania opłaty drogą elektroniczną, niezbędne jest nadesłanie do Urzędu Patentowego RP potwierdzenia wykonanej dyspozycji. Nadesłanie sporządzonego przez rzecznika patentowego, lub jednostkę go zatrudniającą, jedynie „Polecenia przelewu” jako dowodu uiszczenia należnej opłaty skarbowej, nie jest wystarczające.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii (od każdego stosunku pełnomocnictwa) stawka opłaty skarbowej wynosi 17 zł.