Warunkiem wszczęcia postępowania przed Urzędem Patentowym RP, mającego na celu uzyskanie ochrony jest uiszczenie opłaty za zgłoszenie zgodnie z tabelą opłat.

Opłata za zgłoszenie powinna być uiszczona równocześnie z wniesieniem podania. Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi brak opłaty, zgłaszający zostanie wezwany do jej wniesienia pod rygorem umorzenia postępowania. W takim przypadku, opłata za zgłoszenie powinna zostać uiszczona w ciągu jednego miesiąca od daty doręczenia wezwania Urzędu Patentowego.

W przypadku, gdy zgłaszający wykaże, że nie jest w stanie ponieść opłaty za zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego, znaku towarowego lub wzoru przemysłowego w pełnej wysokości, Urząd Patentowy, na wniosek zgłaszającego, zwalnia go częściowo od tej opłaty. Pozostała część opłaty nie może być niższa niż 20% opłaty należnej. Jeżeli Zgłaszający ubiega się o zwolnienie z opłaty za zgłoszenie, Urząd zaleca, aby wraz z podaniem, został nadesłany wniosek o zwolnienie z opłaty. Po wpływie wniosku Urząd prześle do Zgłaszającego druk oświadczenia o stanie majątkowym, który należy wypełnić i odesłać wraz z dokumentami potwierdzającymi fakt, że nie jest on w stanie ponieść w pełnej wysokości opłaty za zgłoszenie. Z oświadczenia majątkowego powinno dodatkowo wynikać, że przedstawione dane są aktualne i zgodne ze stanem rzeczywistym istniejącym w dniu składania oświadczenia. Przyspieszy to rozpatrywanie wniosku o zwolnienie z opłaty. 

Aktem prawnym regulującym kwestie opłat związane z ochroną topografii układów scalonych jest Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych (Dz.U. nr 41, poz. 241).

Kompletne informacje znajdują się w poszczególnych tabelach opłat Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2008 r.

Lp. Wyszczególnienie Wysokość opłaty w zł
I Opłaty jednorazowe
1 Za zgłoszenie topografii układu scalonego 250,00
2 Od oświadczenia o wprowadzeniu topografii do obrotu przed zgłoszeniem 60,00
3 Od wniosku o odroczeniu opłaty 60,00
4 Od wniosku o przywrócenie terminu lub uwzględnienie uchybienia terminu z powodu nadzwyczajnych okoliczności 80,00
5 Od wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy:
- w związku z wydanym postanowieniem 50,00
- w związku z wydaną decyzją 100,00
6 Za publikację o udzielanym prawie z rejestracji 70,00
7 Za wydawanie duplikatu świadectwa rejestracji 100,00
8 Za wyciąg z rejestru:
- zawierający aktualny stan prawny 60,00
- uzupełniony o dane zmienione i wykreślone 100,00
9 Od wniosku i dokonanie zmiany w rejestrze - od każdej zmiany 70,00
10 Od wniesionego sprzeciwu 1000,00
11 Od wniosku o wydanie decyzji w postępowaniu spornym 1000,00
12 Od wniosku o wniesienie skargi do sądu administracyjnego 1000,00
13 Od wniosku o przekazywanie korespondencji na dodatkowy adres (art. 241 ust. 2) - za każdy dodatkowy adres 200,00