Słowo Definicja
Skarga do sądu administracyjnego

Jest to środek odwoławczy od decyzji Urzędu Patentowego RP przysługujący stronie postępowania. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie za pośrednictwem Urzędu w terminie 30 dni od dnia doręczenia decyzji wraz jej uzasadnieniem. Od skargi należy wnieść stosowną opłatę, która jest uiszczana na konto Sądu. Strona może ubiegać się na podstawie przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi o zwolnienie od kosztów sądowych albo o przyznanie prawa pomocy.