Płatność na konto Urzędu

Zlecając przelew na konto Urzędu Patentowego RP prosimy o zwrócenie uwagi na następujące pozycje w bankowym formularzu przelewu:

 1. Czy przelew jest realizowany na właściwy rachunek bankowy

 2. Czy wpisano właściwą kwotę przelewu (np. według tabeli opłat)

 3. Należy podać szczegółowe dane wpłacającego.

 4. W opisie przelewu prosimy wskazać czego dotyczy wpłata tj.:
  - podanie numeru sprawy (np. numeru zgłoszenia, prawa podlegającego ochronie);
  - numer dokumentu, na podstawie którego realizowana jest wpłata (np. nr faktury, decyzji);
  - dodatkowe informacje dotyczące celu wpłaty, np. okres ochrony, nazwa znaku, tytuł wynalazku itp.

 5. Opłaty należy uiszczać oddzielnie dla każdego tytułu wpłaty (zgodnie z §5 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2001 r. w sprawie opłat związanych z ochroną wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych - Dz.U. nr 90 poz. 1000 z późn. zm.).

Rachunek dochodów Urzędu Patentowego RP

NBP O/O Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000
SWIFT (BIC): NBPLPLPW
IBAN: PL 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000

Służy do wpłat z tytułu ochrony własności przemysłowej, w tym:
- za zgłoszenia i ochronę praw własności przemysłowej;
- za przedłużenie ochrony;
- za zmiany w rejestrze;
- za przekazanie oraz dokument pierwszeństwa w sprawach zgłoszeń międzynarodowych PCT:

Opłaty w postępowaniu przed UPRP

Zamawianie pojedynczych kopii dokumentów gromadzonych w UPRP

Rachunki pomocnicze Urzędu Patentowego RP

Konto złotówkowe Urzędu Patentowego RP

BGK: 14 1130 1017 0200 0000 0013 7216
SWIFT (BIC): GOSKPLPW
IBAN: PL 14 1130 1017 0200 0000 0013 7216

Służy do wpłat w PLN z tytułów:
- opłat za zgłoszenia PCT oraz poszukiwanie międzynarodowe;
- kosztów bankowych (135 PLN) za przekazanie wniesionych w walutach obcych opłat za zgłoszenia PCT oraz poszukiwanie międzynarodowe przekazywanych do właściwych organów międzynarodowych;
- wpłaty na zabezpieczenie wykonania umów oraz wadia;
- wpłaty dotyczące spraw spornych, np.: zaliczki na tłumaczenia, zaliczki na sfinansowanie kosztów stawiennictwa świadka, koszty zastępstwa procesowego.

Konto walutowe w EUR Urzędu Patentowego RP

BGK: 78 1130 1017 0020 0710 1720 0003
SWIFT (BIC): GOSKPLPW
IBAN: PL 78 1130 1017 0020 0710 1720 0003

Służy do wpłat w EUR z tytułu:
- opłat za poszukiwanie międzynarodowe PCT.

Konto walutowe w CHF Urzędu Patentowego RP

BGK: 51 1130 1017 0020 0710 1720 0004
SWIFT (BIC): GOSKPLPW
IBAN: PL 51 1130 1017 0020 0710 1720 0004

Służy do wpłat w CHF z tytułu:
- opłat za zgłoszenia PCT.