Komunikat w sprawie biegu terminów przed Urzędem Patentowym RP

16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875). Przedmiotową ustawą uchylono art. 15zzr i art. 15zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568 i 695), w związku z powyższym:

Terminy, których bieg został wstrzymany lub zawieszony na podstawie art. 15zzr ust. 1 lub art. 15zzs ust. 1 ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r.:

  • terminy, których bieg nie rozpoczął się na podstawie art. 15zzs ust. 1 lub art. 15zzr ust. 1 ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r., rozpoczynają bieg po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy z dnia 14 maja 2020 r., co oznacza, że pierwszym dniem terminu będzie 24 maja 2020 r.;
  • terminy, których bieg uległ zawieszeniu na mocy art. 15zzr ust. 1 lub art. 15zzs ust. 1 ww. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. biegną dalej po upływie 7 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy z dnia 14 maja 2020 r., co oznacza, że terminy te będą biegły dalej od 24 maja 2020 r.

Update on the proceedings before the PPO in the context of the COVID-19 (English)