Wyniki X edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Student-Wynalazca”

Poznaliśmy laureatów X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca organizowanego od 2010 roku przez Politechnikę Świętokrzyską. Jego celem jest promocja i upowszechnianie nowych rozwiązań, których twórcami są studenci, a także inspirowanie młodych ludzi do aktywnego udziału w twórczym i innowacyjnym rozwiązywaniu problemów technicznych oraz do udziału w pracach badawczo-rozwojowych. Udział studentów-wynalazców w Konkursie pozwala na empiryczną realizację pierwszych etapów procesu komercjalizacji nowych technologii – zgłoszenie do ochrony nowego rozwiązania, budowę prototypu, jak również jego prezentację na forum krajowym i zagranicznym. Korzystnym skutkiem Konkursu jest także upowszechnianie wiedzy nt. ochrony własności intelektualnej, zdobycie umiejętności korzystania z ochrony własności przemysłowej dla własnych rozwiązań.

Nagrodą główną w Konkursie jest możliwość prezentowania przez Laureatów swoich rozwiązań podczas 48. Międzynarodowej Wystawy Wynalazków w Genewie oraz 14. Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS 2020.

W środowisku akademickim Konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy duża liczba zgłoszeń. W tegorocznej edycji nadesłano 144 rozwiązania z 26 uczelni z całej Polski.

Największą aktywnością w tworzeniu nowych rozwiązań wykazali się studenci z Uniwersytetu Przyrodniczo-Technologicznego im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy,  którzy nadesłali 10 zgłoszeń do Konkursu. Na kolejnych miejscach uplasowała się Politechnika Poznańska (8 zgłoszeń) oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie (7 zgłoszeń).

W X jubileuszowej edycji Konkursu Student-Wynalazca Komisja Konkursowa przyznała pięć równorzędnych nagród głównych, wyróżnienia oraz nagrody specjalne ufundowane przez Prezes Urzędu Patentowego RP, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Wojewodę Świętokrzyskiego, Prezesa Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX, Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk oraz Rektora Politechniki Świętokrzyskiej.

Laureaci X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca

Nagrody Główne

Mateusz Łużny, Ewa Kozłowska, Monika Dymarska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i współtwórcy dr hab. Tomasz Janeczko, dr hab. Edyta Kostrzewa-Susłow, dr inż. Jarosław Popłoński, dr inż. Tomasz Tronina, dr inż. Sandra Sordon, dr inż. Marcelina Mazur za rozwiązanie Cykl 45 wynalazków dotyczących wytwarzania bioaktywnych związków flawonoidowych w wyniku biotransformacji. Opisywane  związki mogą zostać zastosowane jako substancje czynne leków, lub składniki produktów spożywczych (suplementów diety). Posiadają m.in. właściwości antyoksydacyjne, przeciwnowotworowe, antydiabetyczne, antybakteryjne, przeciwgrzybicze czy przeciwwirusowe. Otrzymane związki charakteryzują się słodkim smakiem, stąd istnieje możliwość wytworzenia z nich niskokalorycznych słodzików o smaku odpowiadającym sacharozie, ale posiadających jednocześnie właściwości prozdrowotne.

Paulina Kostrzewa-Demczuk z Politechniki Świętokrzyskiej i współtwórca prof. dr hab. inż. Ryszard Dachowski za rozwiązanie Zastosowanie polietylenoglikolu jako dodatku w wyrobach z masy silikatowej. Wynalazek przyczyni się do podniesienia standardu oraz parametrów użytkowych mieszkań i domów wykonanych z bloczków i cegieł wapienno-piaskowych z dodatkiem polietylenoglikolu. Dodatkowo, zakłady produkcji ściennych materiałów budowlanych mogą zyskać produkt o świetnych parametrach fizyko-mechanicznych, którego wprowadzenie do produkcji nie będzie wiązało się ze zmianą istniejącej linii produkcyjnej, a przez to nie będzie obarczone dodatkowymi nakładami finansowymi.

Adam Świerczyński z Politechniki Śląskiej w Gliwicach i współtwórcy dr inż. Szymon Ciukaj, Mariusz Grzesiczak za rozwiązanie Sposób oraz urządzenie do optymalizacji procesu spalania paliw stałych w rusztowych kotłach energetycznych. Rozwiązanie zapewnia eliminację niekontrolowanych i niepożądanych przedmuchów powietrza nie biorącego udziału w procesie efektywnego spalania, pozwala efektywnie spalać gorsze (wilgotniejsze), a tym samym tańsze paliwa, pozwala zwiększyć skuteczność suszenia paliwa na ruszcie, ogrzewa je i ułatwia zapłon, zwiększa sprawność cieplną procesu spalania, przyczynia się również do ograniczenia emisji tlenków azotu.

Marta Gackowska, Sandra Śmigiel, Natalia Jerks z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy i współtwórcy dr inż. Damian Ledziński oraz prof. dr hab inż. Piotr Cofta za rozwiązanie System komunikacji roju dronów mający na celu unikanie kolizji. Rozwiązanie jest przystosowane dla środowisk charakteryzujących się dużą gęstością dronów, wykonujących szerokie spektrum zadań, należących do różnych podmiotów zarówno cywilnych jak i militarnych. Zastosowania dostrzega się w pokazach świetlnych typu light show, misjach poszukiwawczo - ratunkowych, U-Space, działaniach jednostek wojskowych. Dzięki zastosowaniu wynalazku znacząco podniesie się bezpieczeństwo w przestrzeni powietrznej.

Łukasz Kwaśny, Karol Fatyga z Politechniki Lubelskiej i współtwórcy dr inż. Dariusz Zieliński, mgr inż. Bartłomiej Stefańczak za rozwiązanie Transformator z magazynem bezwładnościowym i sposób jego sterowania. Rozwiązanie jest przełomowe, ponieważ może zastąpić klasyczny transformator energetyczny SN/nN wykorzystywany do zasilania domów jednorodzinnych, fabryk i wszystkich placówek wymagających dostarczenia energii elektrycznej. W skali kraju jest to ponad sto tysięcy urządzeń. Wprowadzenie tego rozwiązania umożliwia gromadzenie energii, zachowując wszystkie funkcjonalności transformatora klasycznego.

Komisja Konkursowa przyznała następujące wyróżnienia:

Piotr Kamedulski, Wojciech Zieliński, Paweł Nowak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i współtwórca prof. dr hab. Jerzy Paweł Łukaszewicz za rozwiązanie Sposób otrzymywania trójwymiarowych róż grafenowych oraz proszku grafenowego.

Robert Strojny z Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza i współtwórca dr inż. Jacek Stanisław Tutak za rozwiązanie Urządzenie do wykrywania upadków osób, zwłaszcza rowerzystów.

Julia Radwan-Pragłowska, Łukasz Janus z Politechniki Krakowskiej i współtwórca dr inż. Marek Piątkowski za rozwiązanie Bioaktywne materiały przetwarzalne technologią druku 3D do sterowanej regeneracji uszkodzeń nerwów obwodowych.

Paweł Rogala z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i współtwórcy dr hab. prof. UJK Piotr M. Słomkiewicz, dr Beata Szczepanik za rozwiązanie Sposób wytwarzania fotokatalizatora do rozkładu 2,6-dichloro-4-nitroniliny w fazie wodnej.

Piotr Odyjas z Politechniki Wrocławskiej i współtwórcy prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński, dr hab. inż. Przemysław Moczko, mgr inż. Jędrzej Więckowski, Wiesław Chmielarz, Andrzej Wróblewski za rozwiązanie Wirnik wentylatora promieniowego.

Aneta Kurpanik, Bogumiła Gołek, Agata Grabowska, Witold Ignasiak, Justyna Łucka z Uniwersytetu Śląskiego i współtwórcy prof. dr hab. inż. Stanisław Krompiec, mgr Beata Marcol-Szumilas, dr Marek Matussek, dr inż. Grażyna Szafraniec-Gorol za rozwiązanie  Cykl wynalazków dotyczących dogodnej i wydajnej metody syntezy pochodnych perylenu oraz koronenu na drodze reakcji cykloaddycji dielsa-aldera arynów do wnęki perylenu i jego pochodnych.

Komisja Konkursowa przyznała następujące nagrody specjalne.

Nagroda specjalna Prezes Urzędu Patentowego RP

  1. Anna Panasiuk z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodnicznego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy i współtwórcy Sara Zych i dr n.med. Stanisław Jung za rozwiązanie Pump Chest.
  2. Weronika Babińska  z Uniwersytetu Gdańskiego i współtwórcy dr Agata Motyka-Pomagruk, dr Anna Dzimitrowicz, dr inż. Wojciech Śledż, prof. dr hab. inż. Paweł Pohl, dr hab. inż. Piotr Jamróz, mgr. Dominika Terefinko, prof. dr hab. Ewa Łojkowska za rozwiązanie Sposób otrzymywania preparatu do stymulacji wzrostu roślin, preparat otrzymany tym sposobem oraz zastosowanie preparatu do stymulacji wzrostu roślin, w szczególności tych istotnych gospodarczo.

Nagroda specjalna Prezesa Jednostki Innowacyjno-Wdrożeniowej INWEX

Adam Świerczyński z Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz współtwórca Szymon Ciukaj i Mariusz Grzesiczak za rozwiązanie Sposób oraz urządzenie do optymalizacji procesu spalania paliw stałych w rusztowych kotłach energetycznych.

Nagroda specjalna Wojewody Świętokrzyskiego

Michał Szczerba z Politechniki Świętokrzyskiej i współtwórcy Agnieszka Szczerba, Leszek Szczerba za rozwiązanie Zespół mocowania i sposób montażu zwłaszcza elementów mineralno-kompozytowych.

Nagroda specjalna Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

  1. Nina Rędzia z Uniwersytetu Jana Kochanowskiego i współtwórcy dr hab. prof. UJK Piotr M. Słomkiewicz, dr Beata Szczepanik za rozwiązanie Sposób wytwarzania uwęglonego adsorbentu haloizytowego do adsorpcji paracetamolu z fazy wodnej.
  2. Agnieszka Chlebicz-Wójcik z Politechniki Łódzkiej, i współtwórcy prof. dr inż. Katarzyna Śliżewska za rozwiązanie Szczep bakterii mlekowych Lactobacillus reuteri,

Nagroda specjalna Rektora Politechniki Świętokrzyskiej

  1. Dominik Grabarz z Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza i współtwórca dr inż. Jacek Stanisław Tutak za rozwiązanie Urządzenie do ćwiczeń, zwłaszcza precyzji ruchu palcami ręki.
  2. Marta Bartel, Michał Soczyński z Uniwersytetu Warszawskiego i współtwórca dr hab. Maciej Mazur za rozwiązanie Kompozycja zapachowa o właściwościach bakteriobójczych i przeciwgrzybicznych.

Nagroda specjalna Przewodniczącego Komitetu Inżynierii Produkcji Polskiej Akademii Nauk i Polskiego Towarzystwa zarządzania Produkcją

Damian Gogolewski, Tomasz Kozior z Politechniki Świętokrzyskiej oraz współtwórca Paweł Zmarzły za rozwiązanie Przyrząd do badań właściwości mechanicznych modeli wykonanych technologiami przyrostowymi, zwłaszcza modeli odlewniczych

Informacje o Ogólnopolskim Konkursie Student-Wynalazca

Konkurs jest przedsięwzięciem organizowanym przez Politechnikę Świętokrzyską od 2010 roku. Jego głównymi celami są: aktywizacja studentów w działalność badawczo-rozwojową, upowszechnianie wiedzy na temat ochrony własności przemysłowej, promocja i wsparcie w komercjalizacji wyników prac badawczo-rozwojowych chronionych prawami wyłącznymi lub zgłoszonych do ochrony oraz zwiększenie zainteresowania studentów poszukiwaniem innowacyjnych rozwiązań na rzecz własnej działalności gospodarczej.

Konkurs Student-Wynalazca jest adresowany do studentów, doktorantów
i absolwentów, którzy w trakcie studiów zostali twórcami/współtwórcami wynalazku lub wzoru użytkowego/przemysłowego chronionego prawem wyłącznym lub zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiednim urzędzie ds. własności przemysłowej za granicą. Do konkursu mogą być również zgłoszone wynalazki i wzory użytkowe, które powstały w ramach współpracy międzynarodowej, których współtwórcami są studenci zagranicznych uczelni.

W X edycji Konkursu zostało zgłoszone 144 rozwiązania przez 265 twórców. Większość rozwiązań jest efektem działalności zespołów badawczych. Zgłoszone rozwiązania dotyczą zagadnień technicznych, badań materiałowych, zjawisk chemicznych, zagadnień neutralności klimatycznej. Twórcy coraz częściej dążą aby tworzone przez nich nowe rozwiązania ograniczały negatywny wpływ na środowisko.

W dotychczasowych edycjach Konkursu zgłoszono 935 rozwiązań przez ponad dwa tysiące twórców (studentów, pracowników uczelni, przedsiębiorców).

Laureaci Konkursu zdobyli na Międzynarodowych Wystawach Wynalazków w Genewie 16 złotych, 17 srebrnych i 8 brązowych medali oraz liczne nagrody specjalne. Sukcesem dla laureatów zakończyła się również ubiegłoroczna 13. Międzynarodowa Warszawska Wystawa Wynalazków IWIS podczas której Laureaci otrzymali 1 Platynowy 5 złotych, 2 srebrne i 1 brązowy medal oraz 1 nagrodę specjalną.

Konkurs wspiera Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, Ministerstwo Rozwoju, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Wojewoda Świętokrzyski, Prezydent Miasta Kielce, Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów, Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa. Patronat medialny objęło Radio Kielce, TVP3-Kielce oraz Echo Dnia.

Organizacja X edycji Ogólnopolskiego Konkursu Student-Wynalazca oraz promocja na forum krajowym i zagranicznym zgłoszonych rozwiązań – zadanie finansowane w ramach umowy 798/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę”.