Anna Grzegorczyk

Anna Grzegorczyk, MBA

Dyrektor Centrum Transferu Wiedzy i Technologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, członek i koordynator zespołów projektowych Horyzont 2020, POIR, POWER. Odpowiada za współpracę Uniwersytetu z otoczeniem biznesowym, transfer technologii i komercjalizację wyników badań do gospodarki, a także tworzenie i promowanie innowacyjnych i przedsiębiorczych postaw pracowników i studentów UMCS. 

Ekspert w zespole doradczym do spraw opracowania założeń ewaluacji transferu wiedzy i technologii w MEiN oraz przedstawiciel UMCS w Radzie Związku Uczelni Lubelskich, udział w Komisji ds. współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, Członek Rady Koordynacyjnej Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii (PACTT).