Konferencja „Projektowanie innowacji w kierunku zrównoważonej przyszłości”

Zaproszenie na siedemnastą międzynarodową konferencję z cyklu Innowacyjność i kreatywność w gospodarce pod tytułem Projektowanie innowacji w kierunku zrównoważonej przyszłości

Zapraszamy na 17. edycję Międzynarodowej Konferencji z cyklu „Innowacyjność i kreatywność w gospodarce”.

13 czerwca 2024 r., Sala Notowań w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, ul. Książęca 4

Globalne wyzwania stojące przed nami i naszymi pokoleniami, tworzą przestrzeń do dyskusji o innowacyjnych produktach i usługach przyszłości. Zrównoważony rozwój w obszarze gospodarczym, społecznym i środowiskowym, to dzisiaj ogromne wyzwanie, ale osiągalne także dzięki gruntownie przemyślanym kierunkom rozwoju firm. To także przestrzeń dla zintegrowanych działań oraz interdyscyplinarnej współpracy zespołów projektowo-badawczych, które dają szansę na wprowadzanie na rynek przełomowych rozwiązań. Z kolei ochrona tych rozwiązań prawem własności przemysłowej przyczynia się do ich sukcesu nie tylko w obszarze osiągania celów zrównoważonego rozwoju, lecz także korzyści rynkowych indywidualnych przedsiębiorców. Chcemy więc, zaprosić Państwa do wysłuchania debaty, w której zaproszeni goście – doświadczeni przedsiębiorcy, projektanci, akademicy, przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu oraz eksperci ds. własności intelektualnej z polski i zagranicy poruszą następujące tematy:

 • ZRÓWNOWAŻONE MODELE ROZWOJU W BIZNESIE
 • SYMBIOZA PRZEMYSŁOWA - JEJ ROLA W TRANSFORMACJI PRZEMYSŁÓW KREATYWNYCH DO GOSPODARKI OBIEGU ZAMKNIĘTEGO
 • CYRKULARNOŚĆ W ŚWIETLE EUROPEJSKICH REGULACJI - WYZWANIA I SZANSE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
 • RECYKLING JUTRA I ROLA PROJEKTANTÓW W TYM PROCESIE
 • ODBIERZ, PRZETWÓRZ, WDRÓŻ I POWTÓRZ - INNOWACJE PROJEKTOWE Z ODPADÓW
 • BIOGOSPODARKA Z MISJĄ BY „ODPAKOWAĆ” ŚWIAT
 • PROJEKTANCI WZORNICTWA Z MISJĄ POPRAWIANIA ŚWIATA - „WORLD BETTERING”
 • DĄŻENIE BRANŻY MEBLARSKIEJ I WYPOSAŻENIA WNĘTRZ W KIERUNKU ZRÓWNOWAŻONEJ PRZYSZŁOŚCI
 • THE FOOD REVOLUTION - POLSKIE FIRMY Z SEKTORA FOODTECH REDUKUJĄCE EMISJĘ ŚLADU WĘGLOWEGO
 • MŁODZI DLA LEPSZEGO JUTRA

Konferencja organizowana jest przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej przy współudziale Światowej Organizacji Własności Intelektualnej oraz Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej.

Udział w konferencji jest bezpłatny, a rejestracja dostępna jest poniżej.

Zapraszamy do osobistego udziału w tym wydarzeniu, co daje możliwość kuluarowych spotkań i nawiązania wielu kontaktów branżowych.

Program do pobrania

Programme to download

Projektowanie innowacji w kierunku zrównoważonej przyszłości - program konferencji

Designing innovations towards a sustainable future - conference programme

Formularz rejestracyjny

Konferencja „Projektowanie innowacji w kierunku zrównoważonej przyszłości”
13.06.2024

Prosimy o podanie danych niezbędnych do dokonania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej rejestracji do udziału w Konferencji oraz o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie tych danych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Pola oznaczone * są obowiązkowe.

 

Wyrażam dobrowolną zgodę na:

 

INFORMACJA

Podstawę prawną dla rozpowszechniania wizerunku stanowią postanowienia zawarte w art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 2509).

W związku z planowanym nagraniem przebiegu Konferencji oraz jego dokumentacji fotograficznej, warunkiem udziału w wydarzeniu jest wyrażenie zgody/zezwolenia na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku.

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administrator danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji oraz dystrybucji materiałów promujących lub dokumentujących przebieg Konferencji: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, al. Niepodległości 188/192, skrytka poczt. 203, 00-950 Warszawa, tel. 22 579 05 55, kontaktowe@uprp.gov.pl
 2. Inspektor ochrony danych w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (Urząd): iod@uprp.gov.pl, 22 579 00 25.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:
 • 6 ust.1 lit. a RODO1, w celu dokonania rekrutacji/rejestracji do udziału w Konferencji,
 • 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu prowadzenia działalności związanej z popularyzacją wiedzy z zakresu własności intelektualnej zgodnie z postanowieniem § 2 ust. 2 pkt 14a rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie szczególnego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 8, poz. 59 z późn. zm.).
 1. Dane będą udostępnione upoważnionym pracownikom Urzędu wykonującym czynności związane z obsługą Konferencji oraz podmiotom realizującym zadania na korzyść Urzędu, którym powierzono przetwarzanie tych danych na podstawie odrębnych umów.
 2. Odbiorcą danych będą współorganizatorzy i partnerzy Konferencji, jednakże tylko w zakresie i w czasie niezbędnym do zrealizowania czynności wynikających z założeń Konferencji – dane statystyczne, Ponadto, odbiorcami będą uprawnione osoby, posiadające autoryzowany dostęp do informacji zawartych w komunikatorach społecznościowych wymienionych w pkt. 6.
 3. Dane osobowe pozyskane w procesie rejestracji nie zostaną przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej niezwiązanej z organizacją Konferencji z zastrzeżeniem ponadnarodowego przepływu danych w ramach świadczenia na rzecz Urzędu usług przez Microsoft. ponadto w przypadku udziału w wydarzeniu transmitowanym online lub zamieszczeniu materiałów z jego przebiegu na platformach społecznościowych Pani/a dane mogą podlegać transferowi do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych na zasadach ustalonych w polityce prywatności poszczególnych portali społecznościowych:

Zasady ochrony prywatności w firmie Meta – gromadzenie i wykorzystywanie danych dotyczących użytkowników w Meta | Centrum ochrony prywatności | Zarządzaj swoją prywatnością na Facebooku, Instagramie i w Messengerze | Prywatność na Facebooku

Zasady ochrony prywatności na platformie X (twitter.com)

Zasady ochrony prywatności na platformie LinkedIn

Zasady ochrony prywatności na platformie YouTube

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez czas określony w przepisach o zasobie archiwalnym, zgodnie z kategorią archiwalną Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz ich usunięcia na etapie rejestracji.
 3. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne do wzięcia udziału w Konferencji.
 5. Dane będą przetwarzane także w sposób zautomatyzowany2, którego konsekwencją będzie automatyczne odrzucenie zgłoszenia w przypadku niewypełnienia bądź nie zakreślenia pola wyboru.
 6. Dane w procesie rekrutacji będą przetwarzane w sposób elektroniczny, natomiast sposobem tradycyjnym dane mogą być przetwarzane podczas dystrybucji materiałów promocyjnych lub dokumentujących przebieg Kongresu.

[1] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

[2] Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.344).

1 + 18 = Rozwiąż proszę powyższe zadanie matematyczne i wprowadź wynik.