Łukasz Węgrzyn

Partner w kancelarii w Kochański & Partners. Kieruje praktyką: Tech & Cybersecurity. Doradza organizacjom w procesach transformacji cyfrowej, w szczególności w budowie architektury prawnej pozwalającej na efektywną współpracę z dostawcami usług IT, w tym procesów zakupowych oraz modeli kontraktowych spójnych ze zwinnym modelem zarządzania organizacją (Agile & DevOps).

Doradza w obszarze regulacyjnym i kontraktowym przy projektach z zakresu technologii finansowych. Ekspert zagadnień prawnych związanych z outsourcingiem usług IT, w tym wykorzystywaniem technologii chmury obliczeniowej w sektorach regulowanych (sektor finansowy, energetyczny, medyczny).

Rekomendowany w międzynarodowym rankingu Chambers jako jeden z najlepszych polskich prawników z obszaru technologii finansowych. Rekomendowany w międzynarodowych rankingach The Legal 500 oraz Chambers Europe w sektorze Technologia-Media-Telekomunikacja.

Członek Instytutu Prawa Nowych Technologii i Danych Osobowych przy Uniwersytecie Łazarskiego. Członek Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii. Posiada certyfikacje technologiczne: ITIL Foundation, PSMI (Professional Scrum Master), AgilePM Foundation, Professional Agile Leadership I.

Partner in Kochański & Partners law firm. Head of Tech & Cybersecurity practice. He advises organizations on digital transformation processes, in particular on building legal architecture for effective cooperation with IT service providers, including procurement processes and contract models consistent with the agile model of organization management (Agile & DevOps).

He advises on regulatory and contractual aspects of financial technology projects. Expert on legal issues related to outsourcing of IT services, including the use of cloud computing technology in regulated sectors (financial, energy, medical).

Recommended in the international ranking Chambers as one of the best Polish lawyers in the field of financial technology. Recommended in the international rankings The Legal 500 and Chambers Europe in the Technology-Media-Telecommunications sector.

Member of the Institute of Law of New Technologies and Personal Data at Łazarski University. Member of the New Technologies Law Association. Holds technology certifications: ITIL Foundation, PSMI (Professional Scrum Master), AgilePM Foundation, Professional Agile Leadership I.