Piotr Kita

Visual & Brand Design Manager w Grupie CCC odpowiedzialny za obszar projektowania oraz wdrażania brandingu i komunikacji wizualnej Grupy - zarówno jej szyldów, jak i marek produktowych. Od 2 lat w Departamencie Kreacji dba o rozwój designu w obszarze okołoproduktowym oraz wdraża innowacyjne projekty. Wykorzystując warsztat projektanta łączy design z technologią, a narzędzia i metodykę pracy kreatywnej przenosi w przestrzeń biznesu.

Z Grupą CCC związany jest od początku 2017 roku. W tym czasie był odpowiedzialny m.in. za komunikację wizualną Grupy w obszarze marketingu sportowego. Jest autorem rebrandingu CCC oraz brandingu najmłodszego konceptu Grupy – HalfPrice. Odpowiada za wdrożenie druku 3D w obszarze rozwoju designu produktu.

Piotr Kita od ponad dziesięciu lat związany jest z branżą kreatywną. W trakcie swojej kariery zawodowej realizował i zarządzał projektami w obszarach komunikacji wizualnej, digitalu, rozwoju produktów i usług - zarówno dla klientów korporacyjnych jak i prywatnych, a także instytucji - w Polsce i za granicą.

Jest twórcą Studia projektowego KREATON, gdzie od 2011 jako Dyrektor Kreatywny nadzoruje pracę zespołu projektowego i wykonawczego.

Piotr Kita has been associated with the creative industry for over ten years. During his professional career, he implemented and managed projects in the areas of visual communication, digital, product and service development - both for corporate and private clients, as well as institutions - in Poland and abroad. He is the founder of the KREATON design studio, where, as a Creative Director, he has been supervising the work of the design and executive team since 2011.

Since the beginning of 2017, he has been associated with the CCC Group. At that time, he was responsible, among other things, for the visual communication of the Group in the area of sports marketing. Currently, Piotr Kita is the Visual & Brand Design Manager of the CCC Group, as well as responsible for the area of designing and implementing branding and visual communication of the Group - both its signs and product brands. For the past two years in the Department of Creation, he has been responsible for the development of design in product-related departments and has been busy implementing innovative projects. Utilizing the designer's workshop, it combines design with technology and transfers the tools and methodology of creative work into the business space. Additionally, Peter is the author of the rebranding of CCC and the branding of the youngest concept of the Group - HalfPrice. He is also responsible for the implementation of 3D printing in the area of product design development.