Po stwierdzeniu, iż zgłoszenie wzoru przemysłowego jest prawidłowe, Urząd Patentowy RP wydaje decyzję warunkową o udzieleniu prawa z rejestracji.

Warunkiem udzielenia prawa z rejestracji jest uiszczenie przez Zgłaszającego opłaty za pierwszy okres ochronny. W przypadku, gdy opłata ta nie zostanie uiszczona, Urząd stwierdza wygaśnięcie decyzji. Udzielenie prawa z rejestracji wzorów przemysłowych stwierdza się przez wydanie świadectwa rejestracji. Ponadto podlega ono wpisowi do rejestru wzorów przemysłowych oraz zostaje ogłoszone w Wiadomościach Urzędu Patentowego.