Elektroniczne dowody pierwszeństwa

Urząd Patentowy informuje, że od dnia 15 października 2020 r., na mocy art. 231 ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 286, z późn. zm.), będą wydawane elektroniczne dowody pierwszeństwa, opatrzone pieczęcią elektroniczną Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej i kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby upoważnionej przez Prezesa Urzędu Patentowego. Elektroniczne dowody pierwszeństwa będą wydawane, jeżeli:

  1. wniosek o wydanie dowodu pierwszeństwa został złożony po dniu 14 października 2020 r. do zgłoszenia, w którym korespondencja prowadzona jest w formie elektronicznej, chyba że strona we wniosku będzie wnosiła o wydanie dowodu w formie papierowej;
  2. wniosek o wydanie dowodu pierwszeństwa został złożony po dniu 14 października 2020 r. do zgłoszenia, w którym korespondencja prowadzona jest w formie tradycyjnej (papierowej) i strona wnosi o wydanie elektronicznego dowodu pierwszeństwa.

Wniosek o sporządzenie elektronicznego dowodu pierwszeństwa podlega opłacie.

Urząd, wydając elektroniczny dowód pierwszeństwa nie przesyła do strony jego wersji papierowej. Jeżeli strona, po otrzymaniu elektronicznego dowodu pierwszeństwa, będzie wnosić o wydanie dowodu pierwszeństwa w formie papierowej, Urząd uwzględni wniosek, po jego uprzednim opłaceniu.