Kolekcja Plazmidów i Drobnoustrojów (KPD) z siedzibą w Gdańsku uzyskała status organu depozytu międzynarodowego

Uprzejmie informujemy, że z dniem 26 stycznia br. Kolekcja Plazmidów i Drobnoustrojów (KPD) z siedzibą w Gdańsku uzyskała status organu depozytu międzynarodowego na mocy art. 7 Traktatu Budapesztańskiego o międzynarodowym uznawaniu depozytu drobnoustrojów dla celów postępowania patentowego oraz Regulaminu wykonawczego, sporządzonych w Budapeszcie dnia 28 kwietnia 1977 roku (Dz.U. z 1994 r. Nr 110, poz. 528). Łączna liczba państw, które są stronami tego Traktatu wynosi na chwilę obecną 87. Postanowienia Traktatu weszły w życie w stosunku do Polski w dniu 22 września 1993 roku.

Na mocy art. 3 Traktatu Budapesztańskiego depozyt dokonany w organie depozytu międzynarodowego musi być uznany do celów postępowania patentowego przez państwa-strony Traktatu i państwa te nie mogą wymagać spełnienia innych wymogów niż te, które zostały przewidziane w Traktacie i Regulaminie wykonawczym, lub wymogów dodatkowych.

Kolekcja Plazmidów i Drobnoustrojów dołączyła do grona organów depozytowych upoważnionych do przyjmowania, akceptacji i przechowywania próbek drobnoustrojów dla celów postępowania patentowego, z których pierwszy (1) i drugi (2) posiadają status międzynarodowego organu depozytowego:

  1. Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im prof. Wacława Dąbrowskiego – Państwowy Instytut Badawczy;
  2. Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda Polskiej Akademii Nauk oraz
  3. Narodowy Instytutu Leków.

Dane teleadresowe Kolekcji Plazmidów i Drobnoustrojów:

Kolekcja Plazmidów i Drobnoustrojów
Uniwersytet Gdański
ul. Wita Stwosza 59
80-308 Gdańsk

Tel. +48 58 523 60 70
E-mail: kpd@ug.edu.pl; anna.kaczorowska@ug.edu.pl
www: https://kpd.ug.edu.pl

Należy podkreślić, że posiadanie przez Kolekcję Plazmidów i Drobnoustrojów statusu organu depozytu międzynarodowego niewątpliwie przyczyni się do podniesienia prestiżu Uniwersytetu Gdańskiego, w którego strukturze obecnie znajduje się ten organ depozytu międzynarodowego, a także przyczyni się do obniżenia kosztów związanych z uzyskaniem ochrony patentowej przez polskie podmioty dokonujące zgłoszeń wynalazków biotechnologicznych.