Beata Mosór

CEO Reversum.io Co-founder Project: People & Project: Values

Moją długofalową misją jest wsparcie w rozwoju 1 miliona liderów.

Mam ponad 15 lat doświadczenia w produktach i usługach digitalowych w obszarach #marketing #strategia #leadership. W tym czasie budowałam marketing w nazwa.pl (od 100k do 1 mln klientów), stworzyłam leanową agencję strategiczną Project: People (ponad 180 klientów z 18 krajów w 5 lat) i współpracowałam z globalnymi markami (np. Sabre, Google for Developers).

Aktualnie jako founderka i CEO skupiam się na budowie startupu Reversum.io – narzędzia wspierającego inkluzywną i empatyczną komunikację. Jako wspówłaściciel i/lub osoba zarządzająca jestem obecna również w Project: People, Project: Values, spółdzielniach Hermes & Partner. Buduję organizacje progresywne, w których wprowadzam rozbudowaną kulturę feedbackową, działania w zgodzie z #lean #Agile oraz z zasadami #diversity & #inclusion.

Prowadzę mentoringi dla młodych liderów. Moimi mentee były m.in. Aga Pałka z GetDressed i Magdalena Błyskosz z Open Coffee HighSchool, a także organizacje pozarządowe (np. Fundacja Alegoria). Jako wykładowca prowadzę zajęcia z #leadership #strategia #modelebiznesowe #marketing w Wyższej Szkole Europejskiej oraz Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku.

Osoby, które ze mną pracują podkreślają moją łatwość do tworzenia modeli, frameworków, procesów biznesowych (jestem autorką m.in. Values Poker, Lean Marketing Sprint, UVP Comms Canvas). Lubię dzielić się wiedzą w ramach konferencji i warsztatów np. Lean Startup Days Paris, VC night by Viva Technology, Open Living Lab. Jestem współautorką książki The LiGHT Book (m.in. Cialdini, Zimbardo).

Moje talenty Gallupa to Strategy, Focus, Achiever, Learner & Significance. Jako mama skupiam się na tym, by budować rzeczy (organizacje, produkty, zespoły), które w znaczący sposób poprawią świat, w którym moi synowie - Ryszard i Stanisław, będą żyli w przyszłości.

Reversum.io CEO Project: People & Project: Values Co-founder

My long-term mission is to support the development of 1 million leaders.

I have over 15 years of experience in digital products and services in the fields of #marketing, #strategy, and #leadership. During that time, I built marketing at nazwa.pl (from 100k to 1 million customers), created a lean strategy agency Project: People (over 180 clients from 18 countries in 5 years), and worked with global brands such as Sabre or Google for Developers.

As a founder and CEO, I am currently focusing on building a start-up called Reversum.io - a tool that supports inclusive and empathetic communication. I also play the role of a co-owner and/or executive in Project: People, Project: Values, and Hermes & Partner cooperatives. I build progressive organizations and instill an extensive feedback culture, #lean and #Agile methodologies, as well as #diversity & #inclusion principles.

I conduct mentorships for young leaders. My mentees include Aga Pałka from GetDressed and Magdalena Błyskosz from Open Coffee HighSchool, and NGOs (e.g., Alegoria Foundation). As a lecturer, I teach #leadership, #strategy, #businessmodels, and #marketing at Tischner European University in Kraków and WSB University in Gdańsk.

People who work with me emphasize my ease in creating models, frameworks, business processes. I am the author of Values Poker, Lean Marketing Sprint, and UVP Comms Canvas, to name a few. I enjoy sharing knowledge at conferences and workshops such as Lean Startup Days Paris, VC Night by Viva Technology, or Open Living Lab. I am the co-author of The LiGHT Book (i.a., Cialdini, Zimbardo).

My Gallup talents are Strategy, Focus, Achiever, Learner & Significance. As a mom, I focus on building things (organizations, teams, products) that will significantly improve the future world for my sons, Ryszard and Stanislaw.