Weronika Czaplewska

Strateżka, ekspertka ds. ESG i zarządzania śladem węglowym firm, organizacji, produktów i samorządów. Współzałożycielka i wiceprezeska Envirly - rozwiązania webowego do zarządzania zrównoważonym rozwojem, raportowanie ESG, śladem węglowym organizacji i produktu. Ma bogate doświadczenie w budowaniu strategii biznesowych i rozwoju projektów prośrodowiskowych.

Ekspertka programu Climate Leadership przy UN Environment. Członkini Grupy Roboczej ds. stosowania Taksonomii UE przy Ministerstwo Rozwoju i Technologii , członkini Komisji Środowiska Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego. Prezeska Fundacji Rozwoju Zawodowego Quantitative Finance. Celem statutowym fundacji jest edukacja w zakresie finansów, w tym zrównoważonego rozwoju.

Absolwentka London School of Economics (Ekonomia, Filozofia) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (Ekonomia, Matematyka). Doświadczenie zdobywała na międzynarodowych wyjazdach stypendialnych i szkoleniach (Chiny, Singapur, Stany Zjednoczone, Czechy).

Strategist, ESG and carbon footprint expert for companies, organizations, products and local governments. Co-founder and Vice President of Envirly - a web-based solution for sustainability, ESG reporting, organization and product carbon footprint management. She has extensive experience in building business strategies and developing pro-environmental projects.

Expert of the Climate Leadership program at UN Environment. Member of the Working Group for the Application of EU Taxonomy at the Ministry of Economic Development and Technology in Poland, member of the Environment Committee of the Polish Chamber of Chemical Industry. President of the Quantitative Finance Professional Development Foundation. The foundation's statutory goal is education in finance, including sustainable development.

Graduate of the London School of Economics (Economics, Philosophy) and the University of Warsaw (Economics, Mathematics). She gained experience on international scholarship and training trips (China, Singapore, United States, Czech Republic).