Uprzejmie informujemy, że w związku z wystąpieniem stanu epidemii wszystkie rozprawy przed kolegiami orzekającymi do spraw spornych Urzędu Patentowego RP, odbywają się z zachowaniem wszelkich zasad powszechnie obowiązującego reżimu sanitarnego, w tym, według wskazanych poniżej zaleceń.

Data rozprawy Sala nr 1 Sala nr 2
20-06-2022   PDF
22-06-2022 PDF PDF
27-06-2022   PDF
04-07-2022   PDF
06-07-2022   PDF
08-07-2022 PDF  

E-Wokandy stanowią skrócony wykaz spraw rozpatrywanych przez Kolegia Orzekające ds. Spornych.

Do obsługi formatu PDF niezbędna jest instalacja programu Adobe Reader.

Zasady postępowania i wytyczne, dotyczące bezpieczeństwa i minimalizowania ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 dla osób biorących udział w rozprawach przed Kolegium Orzekającym ds. Spornych Urzędu Patentowego RP

W celu zapewnienia powszechnego bezpieczeństwa i minimalizowania ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 wprowadza się następujące wytyczne i zasady postępowania dla osób przebywających w siedzibie Urzędu (niebędących pracownikami Urzędu), w związku z udziałem w rozprawach przed Kolegium Orzekającym ds. Spornych Urzędu Patentowego RP.

 1. Czas przebywania ww. osób ogranicza się do niezbędnego minimum w zakresie realizacji czynności procesowych, w szczególności przez:
 • przybywanie na rozprawy nie wcześniej niż na 10 minut przed wyznaczoną godziną rozprawy;
 • ograniczenie możliwości korzystania z miejsc siedzących w części ogólnodostępnej w holu przed salami rozpraw – zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego tj. odległości minimum 2 m między osobami;
 • konieczność opuszczenia siedziby Urzędu przez osoby, dla których nie można zapewnić na sali rozpraw miejsca przeznaczonego dla publiczności w zakresie spełniającym wymogi bezpiecznego dystansu społecznego w obowiązującym reżimie sanitarnym;
 • konieczność niezwłocznego opuszczenia siedziby Urzędu bezpośrednio po zakończeniu rozprawy.
 1. Osoby przebywające w siedzibie Urzędu przybywające na rozprawy zobowiązane są bezwzględnie do:
 • dokonania dezynfekcji rąk przed wejściem na salę rozpraw – płyny do dezynfekcji rąk znajdują się na ścianie przed salami rozpraw;
 • poddania się procesowi pomiaru temperatury;
 • przestrzegania zasad bezpiecznego dystansu społecznego tj. do zachowania bezpiecznej odległości minimum 2 m. pomiędzy sobą;
 • posiadania i właściwego używania środków ochrony indywidualnej pozwalających na zakrycie ust i nosa (maseczka - rekomendujemy używanie maseczek chirurgicznych lub spełniających normy filtracji co najmniej na poziomie FFP2);
 • przebywania w jednorazowych rękawiczkach ochronnych.
 1. Zastrzega się możliwość zobowiązania do niezwłocznego opuszczenia siedziby Urzędu osoby wykazującej objawy chorobowe (m.in. uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu, podwyższona temperatura).
 2. W sytuacji, o której mowa w pkt. 3, właściwe służby Urzędu informują Dyrektora Departamentu Orzecznictwa UP RP i Dyrektora Generalnego UP RP, w celu podjęcia działań uruchamiających procedurę postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia u osoby przebywającej w siedzibie Urzędu.