Dodatkowe prawo ochronne staje się skuteczne z końcem prawnie ustalonego okresu ważności patentu podstawowego i pozostaje w mocy przez okres równy okresowi, jaki upłynął między datą dokonania zgłoszenia o patent podstawowy i datą wydania pierwszego zezwolenia na wprowadzenie produktu do obrotu produktu w Polsce lub innym państwie Unii Europejskiej bądź też w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym (w zależności od tego, która jest wcześniejsza), pomniejszonemu o okres pięciu lat. Okres ważności świadectwa nie może przekroczyć 5 lat. Okres ochrony może być wydłużony o 6 miesięcy dla produktów leczniczych pediatrycznych.