Zgłoszenia wzorów przemysłowych w Urzędzie Patentowym RP można dokonać osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika.

Pełnomocnikiem w postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawach związanych z dokonywaniem i rozpatrywaniem zgłoszeń oraz utrzymywaniem ochrony wzorów przemysłowych może być rzecznik patentowy, adwokat i radca prawny lub osoba świadcząca usługi transgraniczne w rozumieniu ustawy o rzecznikach patentowych. Pełnomocnik ten może udzielić dalszego pełnomocnictwa (substytucji).

W przypadku osoby fizycznej pełnomocnikiem może być również współuprawniony, a także rodzice, małżonek, rodzeństwo lub zstępni strony oraz osoby pozostające ze stroną w stosunku przysposobienia.

Zgłaszający lub uprawniony, niemający miejsca zamieszkania lub siedziby na obszarze Unii Europejskiej, lub państwa członkowskiego EFTA (strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej), w sprawach, o których mowa powyżej, objęci są przymusem działania za pośrednictwem profesjonalnego pełnomocnika tj. rzecznika patentowego, adwokata lub radcy prawnego.

Jeżeli zgłoszenie znaku towarowego jest składane przez pełnomocnika, w podaniu należy wskazać dane identyfikujące pełnomocnika - nazwisko i imię oraz jego adres. Do podania należy dołączyć dokument pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu, który udziela pełnomocnictwa, z podaniem daty i miejsca jego udzielenia. W pełnomocnictwie należy sprecyzować zakres działania pełnomocnika. Od pełnomocnictwa należy uiścić opłatę skarbową. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej należy dołączyć do podania.

Jeżeli pełnomocnictwo zostało sporządzone w innym języku niż język polski, należy załączyć do niego tłumaczenie.

a. Elementy pełnomocnictwa

Przygotowując pełnomocnictwo, pamiętaj, że prawidłowo sporządzony dokument powinien zawierać w szczególności:

 1. dane identyfikujące mocodawcę (firma / nazwisko, imię oraz siedzibę / adres mocodawcy),
 2. dane identyfikujące pełnomocnika (nazwisko, imię oraz adres pełnomocnika),
 3. stopień pokrewieństwa pomiędzy mocodawcą a pełnomocnikiem (gdy pełnomocnikiem jest osoba, o której mowa w art. 236 ust. 2 pwp)
 4. oświadczenie mocodawcy, upoważniające pełnomocnika do działania w jego imieniu,
 5. oznaczenie sprawy, której dotyczy pełnomocnictwo,
 6. zakres pełnomocnictwa,
 7. podpis mocodawcy,
 8. datę i miejsce sporządzenia pełnomocnictwa.
   

b. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

Składający pełnomocnictwo zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, zwany dalej "dowodem zapłaty", albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej).

Opłaty skarbowej od pełnomocnictw, składanych w Urzędzie Patentowym RP, należy dokonywać w następujący sposób:

 • gotówką w kasie Urzędu m.st. Warszawy dla dzielnicy Śródmieście przy ul. Nowogrodzkiej 43
 • przelewem na konto bankowe Urzędu m.st. Warszawy dla dzielnicy Śródmieście:
   

Dzielnica Śródmieście m. st. Warszawy
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
21 1030 1508 0000 0005 5000 0070


UWAGA: Dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej, o którym mowa w § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187, poz. 1330 z późn. zm.) powinien zawierać potwierdzenie, iż przelew został zrealizowany.

W razie uiszczenia opłaty skarbowej gotówką w kasie Urzędu m.st. Warszawy dla dzielnicy Śródmieście należy wpisać w wierszu: uwagi: pełnomocnictwo: przedmiot sprawy / numer sprawy.

W przypadku dokonywania opłaty drogą elektroniczną, niezbędne jest nadesłanie do Urzędu Patentowego RP potwierdzenia dokonania opłaty.