20 mln EUR dotacji na pomoc dla MŚP w maksymalizowaniu aktywów w zakresie własności intelektualnej

SME fund - Bony własności intelektualnej dla małych i średnich przedsiębiorstw

Dziś́ uruchomiony zostaje fundusz dotacji w wysokości 20 mln EUR, który ma na celu ułatwienie MŚP w Unii Europejskiej dostępu do praw własności intelektualnej. Europejskie małe i średnie przedsiębiorstwa mają kluczowe znaczenie dla gospodarki europejskiej, ponieważ̇ zapewniają̨ 67% całkowitego zatrudnienia i stanowią̨ 99% wszystkich przedsiębiorstw w UE. Chociaż̇ tylko 9% wszystkich unijnych MŚP chroni aktywnie swoje prawa własności przemysłowej, to według badań przeprowadzonych przez EUIPO w przedsiębiorstwach, które zarejestrowały swoje prawa, uzyskuje się̨ prawie o jedną trzecią więcej przychodów na pracownika niż̇ w MŚP, które tego nie dokonały.

Nowy program, otwarty dla wszystkich przedsiębiorstw w UE, które spełniają̨ kryteria oficjalnej definicji MŚP, oferuje wsparcie finansowe w postaci zwrotu 50% kosztów związanych ze zgłoszeniem znaków towarowych i wzorów przemysłowych do wysokości maksymalnie 1500 EUR na przedsiębiorstwo. Pierwsza z pięciu rund aplikacyjnych („okien”) na składanie wniosków, które Bedą uruchamiane przez cały rok 2021, zostanie otwarta 11 stycznia 2021 r. Najpierw należy złożyć wniosek poprzez stronę EUIPO, po otrzymaniu potwierdzenia dokonać zgłoszenia znaku towarowego lub wzoru przemysłowego w wybranym urzędzie, a następnie, przy dopełnieniu minimalnych formalności, można ubiegać się o refundację.

Ta nowa inicjatywa prowadzona jest w ramach programu Ideas Powered for Business w EUIPO i stanowi cześć planu działania dotyczącego własności intelektualnej opracowanego przez Komisję Europejską. Realizowana jest we współpracy z krajowymi i regionalnymi urzędami ds. własności intelektualnej UE.

Christian Archambeau, dyrektor wykonawczy EUIPO, powiedział:

Na skutek pandemii COVID-19 MŚP poniosły ogromne straty, a UE jest zdecydowana wspierać́ je w ich odrabianiu. Znaczna cześć́ naszego przyszłego rozwoju gospodarczego i dobrobytu zależy od sukcesu innowacyjnych i dynamicznych MŚP, w tym przedsiębiorstw typu start-up. Wspieranie ich w zabezpieczaniu praw własności intelektualnej stanowi ważny element misji EUIPO, a także zadań́ jego partnerów, a zwłaszcza krajowych i regionalnych urzędów ds. własności intelektualnej w UE, które są w bliskim kontakcie z MŚP w ich państwach członkowskich.

Wymogi, terminy i inne istotne informacje będą̨ dostępne przed otwarciem programu w dniu 11 stycznia na stronie internetowej Ideas Powered for Business.

O EUIPO

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) jest zdecentralizowaną agencją UE z siedzibą w Alicante w Hiszpanii. Zarządza rejestracją znaków towarowych Unii Europejskiej (ZTUE) i zarejestrowanych wzorów wspólnotowych (ZWW); oba zapewniają̨ ochronnę własności intelektualnej we wszystkich państwach członkowskich UE. EUIPO prowadzi również̇ współpracę z krajowymi i regionalnymi urzędami ds. własności intelektualnej UE.

Tagi