Okólnik Chińskiej Krajowej Administracji ds. Własności Intelektualnej nt. możliwości przywrócenia terminów do dokonywania czynności w sprawach dotyczących patentów, znaków towarowych i topografii układów scalonych w czasie epidemii COVID-19

W związku z epidemią COVID-19 oraz w celu zapewnienia skutecznej ochrony uzasadnionych praw i interesów zainteresowanych stron w odniesieniu do patentów, znaków towarowych i topografii układów scalonych, w dniu 28 stycznia 2020 r. Chińska Krajowa Administracja ds. Własności Intelektualnej (the China National Intellectual Property Administration - CNIPA) wydała Obwieszczenie nr 350 zawierające wyjaśnienia dotyczące możliwości przywrócenia terminów dla stron, które w wyniku epidemii przekroczyły terminy na dokonanie czynności w sprawach dotyczących patentów, znaków towarowych i topografii układów scalonych. Przedmiotowe Obwieszczenie ma zastosowanie do wszystkich zainteresowanych stron w państwach i regionach dotkniętych epidemią COVID-19. Strony dotknięte epidemią mogą dopełnić odpowiednich formalności zgodnie z wymogami określonymi w Obwieszczeniu nr 350.

Załącznik: Obwieszczenie o terminach do dokonywania czynności w sprawach dotyczących patentów, znaków towarowych i topografii układów scalonych w związku z epidemią COVID-19 (Obwieszczenie nr 350).

Chińska Krajowa Administracja ds. Własności Intelektualnej

27 marca 2020 r.

Załącznik

Obwieszczenie o terminach do dokonywania czynności w sprawach dotyczących patentów, znaków towarowych i topografii układów scalonych
w związku z epidemią COVID-19 (Obwieszczenie nr 350)

W celu wykonania decyzji i ustaleń Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin i Rady Państwa Chińskiej Republiki Ludowej (ChRL) w sprawie zapobiegania i powstrzymania epidemii COVID-19, a także w celu skutecznego zabezpieczenia uzasadnionych praw i interesów stron dotkniętych epidemią w zakresie postępowań dotyczących patentów, znaków towarowych i topografii układów scalonych, zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi i wykonawczymi ChRL, w tym zgodnie z Ustawą o reagowaniu kryzysowym, ustawą Prawo patentowe wraz z przepisami wykonawczymi, a także zgodnie z Ustawą o znakach towarowych wraz z przepisami wykonawczymi, oraz zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ochrony topografii układów scalonych wraz z przepisami wykonawczymi, niniejszym zawiadamia się o następujących terminach w sprawach dotyczących patentów, znaków towarowych i topografii układów scalonych:

  1. W przypadku, gdy strona traci swoje prawa w wyniku opóźnienia w stosunku do jakiegokolwiek terminu przewidzianego w Prawie patentowym i przepisach wykonawczych do tej ustawy, lub terminu wskazanego przez Chińską Krajową Administrację ds. Własności Intelektualnej, a opóźnienie to wynika z przyczyn związanych z epidemią COVID-19, zastosowanie mają postanowienia art. 6.1 przepisów wykonawczych. Strona może zażądać przywrócenia praw w ciągu 2 miesięcy od usunięcia przeszkody, ale nie później niż w ciągu 2 lat od upływu przedmiotowego terminu. W przypadku składania wniosku o przywrócenie praw nie wymagana jest opłata. Przedmiotowy wniosek powinien zawierać uzasadnienie i odpowiednie zaświadczenia, a formalności wymagane przed utratą praw powinny zostać dopełnione.
  2. Jeżeli strona nie jest w stanie normalnie dokonywać czynności w sprawach dotyczących znaków towarowych w wyniku opóźnienia w stosunku do jakiegokolwiek terminu przewidzianego w Ustawie o znakach towarowych i przepisach wykonawczych do tej ustawy, lub w stosunku do terminu wskazanego przez Chińską Krajową Administrację ds. Własności Intelektualnej, a opóźnienie takie wynika z przyczyn związanych z epidemią COVID-19, termin taki, o ile prawo nie stanowi inaczej, ulega zawieszeniu od dnia, w którym wystąpi przeszkoda w wykonywaniu praw do dnia usunięcia takiej przeszkody. W przypadku gdy w wyniku zaistnienia przeszkody strona traci prawo do znaku towarowego, może ona w terminie 2 miesięcy od daty usunięcia przeszkody złożyć pisemny wniosek o przywrócenie prawa, zawierający uzasadnienie i odpowiednie zaświadczenia.
  3. W przypadku gdy strona traci swoje prawa w wyniku opóźnienia w stosunku do jakiegokolwiek terminu określonego w Rozporządzeniu w sprawie ochrony topografii układów scalonych, lub terminu wskazanego przez Chińską Krajową Administrację Własności Intelektualnej, a opóźnienie to wynika z przyczyn związanych z epidemią COVID-19, mają zastosowanie przepisy art. 9.1 Rozporządzenia w sprawie ochrony topografii układów scalonych. Strona może zażądać przywrócenia swoich praw w ciągu 2 miesięcy od daty usunięcia przeszkody, ale nie później niż w ciągu 2 lat od upływu terminu. W przypadku składania wniosku o przywrócenie praw nie wymagana jest opłata. Przedmiotowy wniosek powinien zawierać uzasadnienie i odpowiednie zaświadczenia, a formalności wymagane przed utratą praw powinny zostać dopełnione.
  4. W przypadku gdy termin na dokonywanie czynności w sprawach dotyczących patentów, znaków towarowych i topografii układów scalonych wygasa w czasie świąt Chińskiego Nowego Roku w 2020 r., termin ten ulega przedłużeniu do pierwszego dnia roboczego po zakończeniu tych świąt, zgodnie z postanowieniami Urzędu Generalnego Rady Państwa ChRL dotyczącymi świąt Chińskiego Nowego Roku.

28 stycznia 2020 r.

(Tłumaczenie z języka chińskiego na język angielski zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności lub niezgodności między wersją dokumentu w języku angielskim a oryginalną wersją w języku chińskim, pierwszeństwo ma wersja w języku chińskim.)