Najlepsze prace naukowe, plakaty, filmy i informacje medialne na temat ochrony własności intelektualnej zostały nagrodzone w konkursach Urzędu Patentowego RP

W dniu 21 grudnia 2020 r. Urząd Patentowy RP ogłosił w formule on-line wyniki 18. edycji konkursu na najlepsze prace naukowe, projekty plakatów o tematyce związanej z ochroną własności intelektualnej, krótki film oraz informacje medialne. Konkursy zostały zorganizowane przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Ministerstwem Nauki i Edukacji, Ministerstwem Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz Ministerstwem Rozwoju, Przedsiębiorczości i Technologii.

 Konkursy na prace naukowe i plakaty z dziedziny własności przemysłowej organizowane od osiemnastu lat przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej realizowane są w ścisłej współpracy z uczelniami oraz szkołami artystycznymi i cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem, owocując co roku wartościowymi pracami naukowymi oraz oryginalnymi artystycznie projektami plakatów. Nagrodzone prace upowszechniane są w różnorodnych wydawnictwach publikowanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej i służą celom edukacyjnym.

Uroczystości on-line ogłoszenia wyników towarzyszyła multimedialna prezentacja prac laureatów konkursu na plakat oraz projekcje nagrodzonych filmów. Projekty zgłaszane na konkurs należą do kategorii sztuki użytkowej wykorzystywanej przez Urząd Patentowy RP w licznych działaniach promocyjnych służących podnoszeniu świadomości społecznej na temat ochrony własności przemysłowej i są publikowane w licznych wydawnictwach edukacyjnych.

Blisko dwie dekady temu rzeczywista świadomość potrzeby ochrony własności przemysłowej w Polsce ograniczała się do stosunkowo niewielkiego kręgu specjalistów. Ten stan, wobec wyzwań, jakie niesie współczesna cywilizacja technologiczna, wymagał pilnej zmiany. Złożoną misję edukacyjną służącą szerokiemu rozwojowi świadomości w tym zakresie podjął Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, wprowadzając na stałe do kalendarza corocznych działań konkursy wyłaniające najbardziej utalentowanych młodych autorów prac naukowych oraz studentów szkół artystycznych, a także osoby podejmujące tematykę ochrony własności intelektualnej w uprawianej z twórczości plastycznej, filmowej i dziennikarskiej.

W dotychczasowych edycjach  konkursu na pracę naukową zgłoszono  685  prac w czterech kategoriach: rozpraw habilitacyjnych, prac doktorskich, prac magisterskich i prac studenckich. Konkurs na plakat, na który zgłoszono w ciągu dotychczasowych edycji ponad blisko 4 tys. projektów, zaowocował nagrodzeniem prac o wysokiej wartości artystycznej, które były i są szeroko wykorzystywane przez Urząd Patentowy w wydawnictwach promocyjnych służących upowszechnianiu wiedzy o własności przemysłowej. W 2020 roku wpłynęło na konkurs 30 prac naukowych, 155 projektów plakatów, 20 filmów oraz 13 informacji medialnych.

Prace naukowe, projekty plastyczne, filmy oraz twórczość dziennikarska stanowią szczególnie cenne pokłosie każdej edycji konkursów. Wartości niematerialne są bowiem częścią wielu procesów obejmujących m.in. sferę nauki, biznesu, przemysłu, ekologii i wielu innych. Dostrzeżenie związków i relacji pomiędzy innowacyjnymi rozwiązaniami podlegającymi ochronie a funkcjonowaniem współczesnego społeczeństwa może stanowić podstawę opisu naukowego, wychwytującego nowe zjawiska i tendencje. Podobne możliwości istnieją także w dziedzinie wypowiedzi plastycznej, która posługując się syntetycznym skrótem, może przekazywać treści odnoszące się do ochrony własności intelektualnej, związane np. z problematyką zrównoważonego rozwoju, społeczną odpowiedzialnością biznesu, rolą naukowców w rozwiązywaniu problemów cywilizacyjnych, koniecznością tworzenia gospodarki opartej na wiedzy oraz nowymi obszarami innowacji (genetyka, biotechnologia, nanotechnologia, biologia molekularna, nowoczesna inżynieria materiałowa). Twórczy i edukacyjny potencjał stale rozwijanej formuły konkursów umożliwia co roku wyróżnienie najbardziej wartościowych osiągnięć służących upowszechnianiu idei ochrony własności intelektualnej.

Zachęcamy do zapoznania się z katalogiem nagrodzonych prac w 18. edycji Konkursów Urzędu Patentowego RP oraz do obejrzenia poniższej relacji z ogłoszenia wyników.