Maciej Kawecki

Właściciel oraz Creative Director studia kreatywnego Brandburg.

Zajmuje się tworzeniem szeroko pojętego wizerunku marek, innowacjami w komunikacji marki, projektowaniem usług i doświadczenia klienta oraz nowoczesną edukacją. Łączy myślenie strategiczne o marce z grafiką, a także tożsamość wizualną marki z jej wymiarem sensorycznym. Ekspert w dziedzinie brandingu, uznany i nagradzany twórca znaków graficznych – jego projekty od lat pojawiają się w Logo Lounge, amerykańskiej publikacji prezentującej najlepsze znaki z całego świata; logotyp jego autorstwa znalazł się wśród 350 najlepszych znaków lat 2000-2015 przedstawionych podczas Ogólnopolskiej Wystawy Znaków Graficznych. Swoje dwudziestoletnie doświadczenie w budowaniu marek wykorzystuje zarówno w Polsce, jak i za granicą, pracując w multidyscyplinarnych zespołach i angażując do wspólnych działań ludzi z różnych środowisk i obszarów twórczych. Jako współzałożyciel Olff – pierwszego polskiego studia sense brandingu – w planowaniu strategii marki oraz jej warstwy wizualnej wykorzystuje wiedzę o zmysłach człowieka, psychofizjologii widzenia, emocjach towarzyszących postrzeganiu.

Współautor idei sensory thinking – projektowania usług i doświadczenia klienta z perspektywy zmysłów. Aktywny prelegent konferencji poświęconych marketingowi i designowi, prowadzi interaktywne warsztaty poświęcone brandingowi i myśleniu wizualnemu, tożsamości i strategii marki, sensory thinking, customer experience, a także zajęcia edukacji wizualnej dla dzieci. Projektuje narzędzia edukacyjne i szkoleniowe, wspierając firmy w wewnętrznym rozwoju i budowaniu trwałych kompetencji.

Od lat ceniony wykładowca kierunku Zarządzanie Innowacją na SWPS w Warszawie, Sopocie i Poznaniu oraz Executive MBA Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Prowadził warsztaty łączące branding i sensorykę podczas prestiżowego Dutch Design Week w Eindhoven oraz warsztaty projektowania usług zgodnie z metodologią sensory thinking w ramach Service Design Fringe Festival w Londynie.

W swojej pracy Maciej Kawecki jako artysta i strateg skupia się na dostarczaniu unikalnych rozwiązań biznesowych i ich skutecznej implementacji. Łączy w spójną całość warstwę estetyczną, merytoryczną oraz emocjonalną marki i przekłada je na wyrazisty, angażujący język komunikacji.

Jego pasją jest tworzenie marek, które budzą zachwyt.

Owner and Creative Director of Brandburg creative studio.

He is involved in creating broadly understood image of brands, innovative solutions in brand communication, designing his clients' services and experience as well as modern education. He combines strategic thinking about brands with graphic design as well a brand's visual identity with is sensory dimension.He is an expert in branding, a renowned and awarded author of logos – for many years now, his designs have been appearing in Logo Lounge, an American periodical presenting best logotypes from all around the world; one of his own logotypes was among 350 best symbols of years 2000-2015 displayed at the National Exhibition of Graphic Signs.He has taken advantage of his 20-year-long experience in building brands both in Poland and abroad, while working in multi-disciplinary teams and cooperating with representatives of various creative communities and areas. As the co-founder of Olff – Poland's first ever sense branding studio – he has been making use of his knowledge of human senses, psychophysiology of sight and emotions accompanying perception while planning brand strategy alongside its visual aspect.

He is a co-author of a concept of sensory thinking – designing a client's services and eperience from the perspective of senses. He has given presentations at conferences on marketing and design and interactive workshops on branding and visual thinking, identity and strategy of brand, sensory thinking, customer experience as well as visual education classes for children. He has designed educational and training tools, supporting companies in their pursuit for internal development and building long-lasting competences.

For several years now, he has been an apreciated lecturer at University of Social Sciences and Humanities, at the faculty of Management of Innovation, in Warsaw, Sopot and Poznan also lecturer at Executive MBA of University of Economy in Poznan; he has given workshops combining branding and sensory analysis during prestigious Dutch Design Week in Eindhoven as well as workshops on designing services following the methodology of sensory thinking, as part of Service Design Fringe Festival in London.

In his professional activity, Maciej Kawecki, being both an artist and a strategist, focuses on providing unique business solutions and their effective implementation.

He blends esthetic, substantive and emotional aspects of a brand into a coherent whole and translates it into a meaningful and engaging language of communication.

His passion is creating awe-inspiring brands.