Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi, że zgłoszenie zostało sporządzone prawidłowo, wydaje w trybie przepisów art. 182 ustawy Prawo własności przemysłowej decyzję o udzieleniu prawa z rejestracji na oznaczenie geograficzne.

Zgłoszenie uważa się za nieprawidłowe, jeżeli:

  1. oznaczenie geograficzne nie spełnia warunków udzielenia prawa z rejestracji, o których mowa w art. 176-179 ustawy, a zatem wówczas, gdy nie spełnia wymogów formalnych, narusza prawo ochronne na znak towarowy, wprowadza nabywców w błąd lub stało się nazwą rodzajową (wszystkie powyższe przypadki z pewnymi wyjątkami uregulowanymi ustawą),
  2. oznaczenie geograficzne nie informuje o pochodzeniu towaru,
  3. oznaczenie geograficzne informuje w sposób nieprawdziwy o pochodzeniu towaru,
  4. zagraniczne oznaczenie geograficzne nie spełnia warunków udzielenia prawa z rejestracji, o których mowa w art. 174 ust. 2 ustawy, a zatem wówczas, gdy nie korzysta z ochrony w kraju jego pochodzenia.
     

Udzielenie prawa z rejestracji następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za ochronę. W razie nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie Urząd Patentowy stwierdza w drodze decyzji wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji.

Udzielone prawo z rejestracji na oznaczenie geograficzne podlega wpisowi do rejestru oznaczeń geograficznych i zostaje potwierdzone przez wydanie świadectwa rejestracji.

Ochrona oznaczenia geograficznego jest bezterminowa i trwa od dnia dokonania wpisu do rejestru oznaczeń geograficznych.

Podkreślić należy, że decyzja o udzieleniu prawa z rejestracji może zostać podważona w wyniku złożenia umotywowanego sprzeciwu przez każdą osobę, która wykaże, że nie zostały spełnione ustawowe warunki wymagane do uzyskania tego prawa. Termin ustawowy do wniesienia sprzeciwu wynosi 6 miesięcy od opublikowania w „Wiadomościach Urzędu Patentowego” informacji o udzieleniu prawa.

W przypadku konieczności zasięgnięcia porady lub konsultacji można zwrócić się do rzecznika patentowego.