ELEMENTY  ZGŁOSZENIA

  Zgłoszenie wzoru przemysłowego w celu uzyskania prawa z rejestracji powinno obejmować (art.108 ust. 1 ustawy pwp):

1) podanie zawierające co najmniej oznaczenie zgłaszającego, określenie przedmiotu zgłoszenia oraz wniosek o udzielenie prawa z rejestracji;

UWAGA: Określenie przedmiotu zgłoszenia (tytuł wzoru) powinno stanowić nazwę rodzajową produktu, w którym wzór jest zawarty, bądź zastosowany. Wybierając tytuł wzoru należy posiłkować się terminologią zawartą w Klasyfikacji Lokarneńskiej administrowanej przez Światowa Organizację Własności Intelektualnej. Obecnie obowiązująca 11ta edycja klasyfikacji obejmuje 32 klasy i 219 podklas (link do wersji polskiej). Wybierając właściwy termin można korzystać ze zharmonizowanej z Klasyfikacją Lokarneńską bazy DesignClass dostępnej także w języku polskim (link). W tytule wzoru nie należy opisywać cech wzoru ani dodawać nazwy własnej.

Zgodnie § 4 rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z dnia 30 stycznia 2002 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń wzorów przemysłowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 90, poz. 1000; z 2004 r. Nr 35, poz. 309; z 2008 r. Nr 41, poz. 241, z 2016 r. poz. 1623)

1. Podanie zgłoszenia wzoru przemysłowego, oprócz elementów wymienionych w art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy, zawiera:

1) nazwisko i imię oraz adres zamieszkania albo nazwę i siedzibę zgłaszającego, a także numer identyfikacyjny REGON w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, o ile zgłaszający go posiada,

2) nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika,

3) nazwę organu administracji rządowej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, gdy zgłoszenie jest dokonane przez organ lub jednostkę w imieniu Skarbu Państwa,

4) wniosek o udzielenie prawa z rejestracji,

5) nazwisko i imię oraz adres twórcy wzoru przemysłowego,

6) wskazanie podstawy do uzyskania prawa z rejestracji, jeżeli zgłaszający nie jest twórcą wzoru przemysłowego,

7) spis załączonych dokumentów,

8) odpis zgłaszającego lub pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.

2. Podanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać również:

1) oświadczenie zgłaszającego, że chce skorzystać z uprzedniego pierwszeństwa, jeżeli ubiega się o przyznanie tego pierwszeństwa, wskazujące co najmniej datę i kraj dokonania zgłoszenia za granicą lub nazwę, miejsce, kraj i charakter wystawy oraz datę wystawienia wzoru przemysłowego na wystawie,

2)  wskazanie osoby upoważnionej do odbioru korespondencji, jeżeli jest kilku zgłaszających i nie działają oni przez wspólnego pełnomocnika.

3. W przypadku zgłoszenia dokonanego przez osobę prawną bądź przez organ lub jednostkę działającą w imieniu Skarbu Państwa, osoba podpisująca podanie za zgłaszającego, jeżeli nie jest jego pełnomocnikiem, powinna podać zajmowane przez nią stanowisko służbowe.

2)  ilustrację wzoru przemysłowego;

UWAGA: Ilustrację wzoru przemysłowego mogą stanowić w szczególności rysunki, fotografie, wizualizacje komputerowe lub próbki materiału włókienniczego. Ilustracja powinna w sposób spójny i kompletny przedstawiać produkt, którego wzór dotyczy, tak, by można go było odtworzyć w każdej zgłoszonej odmianie z wyraźnym wskazaniem cech istotnych wzoru. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przedstawiania wzorów przemysłowych  znajdują się w wytycznych w zakresie przedstawienia wzorów przemysłowych przyjętych przez Polskę 15 kwietnia 2016r. w ramach programu konwergencji CP6 – Wspólny Komunikat.

Wzór dwuwymiarowy można przedstawić na jednym widoku, np.

wzór przemysłowy dwuwymiarowy kwiatek

Przykład wzoru zaczerpnięto z bazy Zarejestrowanych Wzorów Wspólnotowych EUIPO

Wzór przestrzenny najlepiej pokazać w ujęciach z różnych kierunków oraz na widoku perspektywicznym, np.:

na fotografiach:

wzór przemysłowy przestrzenny torebka damska

lub na rysunkach:

wzór przemysłowy przestrzenny grzebień

Przykłady wzorów zaczerpnięto z bazy Hague Express WIPO

Wszystkie elementy zgłoszenia należy składać w 1 egz. (dotyczy wersji papierowej). Podanie oraz każdy arkusz ilustracji powinny być podpisane przez zgłaszającego lub pełnomocnika.

Do zgłoszenia można dołączyć opis wyjaśniający ilustrację (art. 108 ust.3 ustawy pwp)

UWAGA: W opisie można opisać figury ilustracji i wskazać, które z pokazanych cech stanowią cechy istotne wzoru. Opis nie może wykraczać poza cechy wizualne pokazane na ilustracji. Nie należy opisywać cech technicznych, użytkowych, wymiarów ani alternatywnych niepokazanych wersji wzoru.