Wspólny komunikat dotyczący zakresu ochrony znaków towarowych czarno-białych

Urząd Patentowy RP informuje o wydanych: „Wspólnym komunikacie oraz wspólnej praktyce dotyczących zakresu ochrony znaków towarowych czarno-białych”.

Wspólny komunikat oraz wspólna praktyka, stanowiąca załącznik do komunikatu, zawierają wytyczne w zakresie ochrony znaków towarowych czarno-białych, wypracowane w ramach projektu „CP4: Scope of Protection of Black and White (B&W) Marks”, który wchodzi w zakres „Programu Konwergencji” koordynowanego przez Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante. Celem tego projektu jest harmonizacja praktyk w kwestii zakresu ochrony znaków towarowych czaro-białych.

Wypracowane wytyczne mają pomagać przy określaniu podobieństwa i identyczności zarejestrowanych znaków czarno-białych (lub w skali szarości) i zgłoszonych znaków kolorowych w przypadkach pierwszeństwa, względnych podstaw odmowy i rzeczywistego używania.

Wspólny komunikat i praktyka są efektem ścisłej współpracy urzędów patentowych krajów członkowskich UE oraz OHIM w ramach „Programu Konwergencji”, którego celem jest harmonizacja praktyk dotyczących znaków towarowych w całej Europie. Wypracowanie wspólnych praktyk w ramach „Programu Konwergencji” jest procesem, w który Urząd Patentowy RP jest również od samego początku aktywnie zaangażowany.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią komunikatów.

Pragniemy poinformować, że praktyka ta ma zastosowanie wyłącznie do znaków towarowych zgłoszonych po 15.07.2014 r.

Wspólny komunikat dotyczący wspólnej praktyki na temat zakresu ochrony znaków czarno-białych (15 kwietnia 2014 r.)