Uroczystość wręczenia nagród laureatom 17. edycji konkursów ogłaszanych przez Urząd Patentowy RP

Uroczystość wręczenia nagród laureatom odbyła się w dniu 6 grudnia 2019 r. w warszawskim kinie Iluzjon.

Ogłaszane co roku konkursy na prace naukowe, plakaty, filmy oraz informacje medialne, ciesząc się stale wzrastającym zainteresowaniem środowisk twórczych, przyczyniają się do ugruntowania i rozwoju kultury ochrony własności intelektualnej w Polsce. Sfera ta wymaga bowiem jak najszerszego i systematycznego upowszechniania wiedzy z wykorzystaniem zróżnicowanych form przekazu adresowanego do wielu grup odbiorców.

Stale rozwijana formuła konkursów umożliwia szerokie promowanie najbardziej wartościowych osiągnięć służących upowszechnianiu idei ochrony praw na dobrach niematerialnych. Nagrodzone prace i projekty stanowią przy tym jedynie część wszystkich propozycji zgłaszanych do konkursowej rywalizacji. Dziesiątki prac teoretycznych, informacji medialnych i filmów oraz setki projektów plastycznych, które napływają co roku do Urzędu Patentowego RP, świadczą niewątpliwie o coraz większym społecznym znaczeniu i rozumieniu problematyki ochrony własności intelektualnej, a szczególnie własności przemysłowej.

Prace naukowe, projekty plastyczne, twórczość dziennikarska oraz filmowa, odwołujące się do szerokiego kontekstu cywilizacyjnego, kulturowego i gospodarczego związanego z własnością intelektualną, stanowią wymierny rezultat każdej edycji konkursów. Wysoki i stale rosnący poziom zgłaszanych prac konkursowych dowodzi jednocześnie, że dostrzeganie relacji pomiędzy ochroną dorobku intelektualnego a funkcjonowaniem współczesnego społeczeństwa może być bardzo wartościową inspiracją dla opisu naukowego, artystycznego i medialnego poświęconego nowym zjawiskom oraz tendencjom wiążącym się ze sferą ochrony wartości niematerialnych.

Idea dorocznych konkursów ogłaszanych przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej od początku wspierana jest przez Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, co świadczy o tym, że resorty te w pełni doceniają potrzebę upowszechniania wiedzy w zakresie ochrony rozwiązań technicznych, naukowych i projektowych. Inicjatywa ta wspierana jest także przez środowiska opiniotwórcze. Z ogromną życzliwością angażują się w prace konkursowego Jury wybitne autorytety naukowe i artystyczne, w tym rektorzy i członkowie władz wiodących polskich uczelni, co owocuje stałym wzrostem poziomu zgłaszanych i nagradzanych prac.

Inicjatywę Urzędu Patentowego RP wspiera od wielu lat także liczne grono życzliwych Fundatorów, Dzięki tak szerokiemu współdziałaniu i wsparciu Urząd Patentowy RP stale wzbogaca formułę konkursów o nowe możliwości służące promowaniu najbardziej wartościowych osiągnięć laureatów.

Składając najlepsze gratulacje laureatom, czynimy to z nadzieją, że talenty twórcze autorów nagrodzonych prac będą rozwijać się z jak najlepszym pożytkiem dla polskiej nauki i kultury, a problematyka własności intelektualnej będzie nadal stanowić inspirację sprzyjającą powstawaniu nowych osiągnięć naukowych, artystycznych i dziennikarskich.

Wyniki konkursów zorganizowanych przez Urząd Patentowy RP w 2019 roku