1918-2018 kalendarium historyczne UPRP

1975


23 marca

Przystąpienie Polski do Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) z 1967 r.

24 marca

Przystąpienie Polski do Aktu sztokholmskiego z 1967 r. Konwencji paryskiej o ochronie własności przemysłowej.

 

1985


31 stycznia

Uchwalenie przez Sejm ustawy o znakach towarowych.

 

1990


25 grudnia

Przystąpienie Polski do Układu waszyngtońskiego o współpracy patentowej (PCT) z 1970 r.

 

1991


18 marca

Przystąpienie Polski do Porozumienia madryckiego dotyczącego międzynarodowej rejestracji znaków z 1891 r.

 

1992


2 marca

Pierwsza konferencja prezesów urzędów patentowych Czechosłowacji, Polski i Węgier w Warszawie inaugurująca doroczne spotkania Grupy Wyszehradzkiej poświęcone problematyce własności przemysłowej.

30 października

Uchwalenie przez Sejm ustawy o zmianie ustawy o wynalazczości, ustawy o Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o ochronie topografii układów scalonych.

 

1993


9 stycznia

Uchwalenie przez Sejm ustawy o rzecznikach patentowych.

 

1994


1 lipca

Przystąpienie Polski do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu (WTO), w tym do Porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) obejmujących m.in. problematykę ochrony przedmiotów własności przemysłowej należącą do kompetencji Urzędu Patentowego RP.

 

1996


22 listopada

Przystąpienie Polski do Traktatu z Nairobi, dotyczącego ochrony Symbolu Olimpijskiego. Urzędowi Patentowemu RP powierza się obowiązki w zakresie procedur gwarantujących wykonanie postanowień Traktatu.

9-10 października

Spotkanie prezesów urzędów patentowych państw Grupy Wyszehradzkiej w Warszawie.