Zasady udostępniania danych statystycznych

Zasady udostępniania danych statystycznych podmiotom zewnętrznym przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

 1. Na stronie internetowej Urzędu dostępna jest e-Wyszukiwarka za pośrednictwem której można uzyskać informacje na temat opublikowanych zgłoszeń
  i udzielonych praw wyłącznych na wszystkie przedmioty własności przemysłowej. Stanowi ona podstawowe źródło danych jednostkowych udostępnianych podmiotom zewnętrznym. Wyszukiwarka działa w oparciu o bazy danych Urzędu Patentowego RP.

 2. Dane statystyczne w formie zagregowanej Urząd prezentuje na stronie internetowej w zakładce „Statystyki i raporty roczne" lub w formie bezpłatnej publikacji „Raport roczny UPRP".

 3. Osoby prawne lub osoby fizyczne zainteresowane zbiorami danych jednostkowych lub zestawieniami statystycznymi zagregowanymi w sposób inny niż prezentowany w wyżej wymienionych źródłach mogą zwrócić się do Urzędu z wnioskiem o przygotowanie indywidualnych zestawień. Wnioski są rozpatrywane zgodnie z przepisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 Nr 112 poz. 1198).

 4. Dane jednostkowe mogą dotyczyć jedynie zgłoszeń po publikacji lub praw wyłącznych oraz zawierać następujące informacje:

 • a. numer zgłoszenia/udzielonego prawa;
 • b. data zgłoszenia/udzielonego prawa;
 • c. tytuł zgłoszenia.
 • d. numer BUP/WUP;
 • e. data publikacji BUP/WUP;
 • f. nazwa zgłaszającego/uprawnionego/twórcy;
 • g. miasto (siedziba) zgłaszającego/uprawnionego/twórcy;
 • h. kraj pochodzenia zgłaszającego/uprawnionego/twórcy;
 • i. symbol klasyfikacji.
 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach udostępnione dane jednostkowe mogą wykraczać poza zakres wymieniony w p. 4 (a-i).

 2. Wnioski o udostępnienie danych statystycznych należy kierować na adres:

Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej

Al. Niepodległości 188/192

00-950 Warszawa, skr. pocztowa 203

tel: (22) 579 05 55; faks: (22) 579 00 01

e-mail: Centrum.Kontaktowe@uprp.gov.pl lub Contact.Center@uprp.gov.pl

W ramach systemu statystyki publicznej Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej realizuje badanie, którego dane wynikowe są przekazywane do Głównego Urzędu Statystycznego w formatach dostępnych w Biuletynie Informacji Publicznej GUS.

login