Urząd Patentowy RP wydaje decyzję o udzieleniu prawa z rejestracji, jeżeli po sprawdzeniu prawidłowości dokonania zgłoszenia nie stwierdzi przeszkód do uzyskania prawa z rejestracji topografii układu scalonego.

Zarejestrowanie następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za pierwszy okres ochrony.

Gdy w terminie wyznaczonym przez Urząd Patentowy zgłaszający nie uiści opłaty jednorazowej za pierwszy okres ochrony, to Urząd Patentowy RP stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa z rejestracji topografii układu scalonego.

Decyzja o udzieleniu prawa z rejestracji topografii powinna zawierać następujące dane:

  • datę i numer zgłoszenia topografii,
  • datę pierwszego wprowadzenia topografii lub układu scalonego zawierającego taką topografię do obrotu, jeżeli miało to miejsce przed datą zgłoszenia topografii do rejestracji,
  • słowne oznaczenie techniczne funkcji elektronicznej topografii,
  • daty upływu okresów ochrony topografii.


Ochrona topografii ustaje po dziesięciu latach od końca roku kalendarzowego, w którym topografia lub układ scalony zawierający taką topografię był wprowadzony do obrotu, lub końca roku kalendarzowego, w którym dokonano zgłoszenia topografii w Urzędzie Patentowym, w zależności od tego, który z tych terminów upływa wcześniej. ( art. 220 ustawy Prawo własności przemysłowej).

Pierwszy okres ochrony topografii obejmuje okres do pięciu lat, ustalony wg powyższych zasad.

Drugi okres ochrony obejmuje pozostałe lata ochrony.

Udzielenie prawa z rejestracji stwierdza się przez wydanie świadectwa rejestracji topografii.

Przed udzieleniem prawa z rejestracji Urząd Patentowy nie udziela informacji o zgłoszeniu osobom nieuprawnionym bez zgody zgłaszającego.
Pierwszą publiczną informacją o dokonanym zgłoszeniu jest informacja o udzielonym prawie.

W przypadku topografii układów scalonych obowiązuje zasada nieujawniania bez zgody uprawnionego materiału identyfikującego topografię, także po udzieleniu prawa z rejestracji. Zasada ta ma swoje źródło w odmiennej koncepcji ochrony topografii, nie obejmującej topografii nawet identycznej, jeżeli zostałaby ona stworzona niezależnie przez inną osobę.

Osoba trzecia nie musi więc znać chronionej topografii dla określenia zakresu własnego, dozwolonego działania. Jej działania własne, nad jakąkolwiek topografią, nie są w ogóle ograniczone faktem, że być może chroniona jest identyczna topografia, ale stworzona przez kogoś innego.

Uprawniony może wskazać, że jego topografia została zarejestrowana, poprzez umieszczenie na topografii lub produkcie zawierającym chronioną topografię litery „T” wpisanej w okrąg.

Prawa z rejestracji topografii

Przez uzyskanie prawa z rejestracji nabywa się prawo do wyłącznego korzystania z topografii w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a tym samym uzyskuje się prawo zakazywania osobom trzecim korzystania z zarejestrowanej topografii bez zgody uprawnionego.

Prawo wyłącznego korzystania z zarejestrowanej topografii ogranicza się do korzystania w sposób zarobkowy lub zawodowy, a więc nie obejmuje sfery własnych celów osobistych.

Nie narusza prawa z rejestracji osoba, która kopiuje bez zgody uprawnionego chronioną topografię, jeżeli czyni to w celach osobistych albo wyłącznie w celu oceny, analizy, badania lub nauczania. Jest to działalność osoby trzeciej w zakresie dozwolonego użytku prywatnego.

Nie narusza też prawa z rejestracji osoba, która na podstawie oceny lub analizy chronionej topografii opracuje topografię spełniającą wymóg oryginalności. Nie ma przeszkód, aby ta druga topografia, jako oryginalna, również została zarejestrowana.

Niektóre firmy zabezpieczają się technicznie przed dokonaniem przez osoby trzecie analizy swoich topografii.

Topografii układów scalonych dotyczy też przyjęta w prawie własności przemysłowej zasada, że nie narusza się prawa z rejestracji przez korzystanie, w niezbędnym zakresie, z topografii dla celów państwowych bez prawa wyłączności, jeżeli jest to konieczne dla zapobieżenia lub usunięcia stanu zagrożenia ważnych interesów Państwa, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Prawo z rejestracji nie rozciąga się na działania dotyczące kopii chronionej topografii, układów scalonych wytworzonych przy użyciu takiej kopii, a także wyrobów zawierających takie układy scalone, polegające w szczególności na ich oferowaniu lub dalszym obrocie, jeżeli zostały one uprzednio, zgodnie z prawem, wprowadzone do obrotu przez uprawnionego lub za jego zgodą, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na terytorium państwa, z którym Rzeczpospolita Polska zawarła umowę o utworzeniu strefy wolnego handlu.

Prawo z rejestracji narusza osoba, która bez zgody uprawnionego reprodukuje w całości lub części chronioną topografię, z wyjątkiem reprodukowania tej części, która nie spełnia wymogu oryginalności.

Reprodukowanie topografii polega na jej odtworzeniu w układzie scalonym na podstawie wzorca, dokumentacji lub analizy.

Wytwarzanie układów scalonych na podstawie topografii, nawet identycznej, jeżeli została stworzona przez osoby trzecie, nie stanowi naruszenia prawa z rejestracji. Zakazane jest tylko odtwarzanie chronionej topografii w produkowanych układach scalonych na podstawie wzorca, dokumentacji lub wyniku przeprowadzonej analizy oryginalnego układu scalonego.

Prawo z rejestracji narusza też osoba, która bez zgody uprawnionego importuje, sprzedaje lub w jakikolwiek inny sposób wprowadza do obrotu kopię chronionej topografii, układy scalone wytworzone przy użyciu takiej kopii, a także wyroby zawierające takie układy scalone.

Przez kopię chronionej topografii należy rozumieć wzorzec bądź dokumentację topografii, na podstawie których może być topografia odtworzona w układzie scalonym.

Roszczenia z tytułu naruszenia prawa z rejestracji topografii układu scalonego można dochodzić po uzyskaniu prawa, przy czym, jeżeli sprawca naruszenia działał w dobrej wierze, roszczenia mogą być dochodzone za okres rozpoczynający się po dniu dokonania ogłoszenia w Wiadomościach Urzędu Patentowego informacji o rejestracji topografii (o udzielonym prawie).

W przypadku wcześniejszego powiadomienia osoby naruszającej prawo z rejestracji topografii układu scalonego o dokonaniu zgłoszenia tej topografii w Urzędzie Patentowym, roszczenia mogą być dochodzone od daty tego powiadomienia.

Roszczenia z tytułu naruszenia prawa z rejestracji topografii układu scalonego ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia, w którym uprawniony z prawa rejestracji topografii układu scalonego dowiedział się o naruszeniu swego prawa i o osobie, która naruszyła prawo z rejestracji topografii układu scalonego, oddzielnie dla każdego naruszenia. Jednakże w każdym przypadku roszczenie przedawnia się z upływem 5 lat od dnia, w którym nastąpiło naruszenie prawa z rejestracji topografii układu scalonego.

Jedna z form rozporządzenia prawem z rejestracji topografii układu scalonego przejawia się tym, że uprawniony z rejestracji może udzielić innej osobie upoważnienia do korzystania z topografii układu scalonego zarejestrowanej na jego rzecz, w drodze umowy licencyjnej.

Prawo z rejestracji topografii układu scalonego jest zbywalne i podlega dziedziczeniu. Przeniesienie prawa z rejestracji topografii układu scalonego wymaga sporządzenia umowy w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Jest ono skuteczne wobec osób trzecich tylko wówczas, gdy został dokonany wpis do rejestru topografii układów scalonych.

Jedynie uprawniony z rejestracji topografii układu scalonego, który uznał, że został pokrzywdzony, może dochodzić roszczeń cywilnoprawnych z zakresu ochrony topografii układów scalonych, w trybie postępowania cywilnego na zasadach ogólnych, w sprawie o:


W przypadku konieczności zasięgnięcia porady lub konsultacji można zwrócić się do rzecznika patentowego.