Uprawniony, a także inny podmiot mający w tym interes prawny (np. licencjobiorca, syndyk masy upadłości), może składać wnioski o dokonanie wpisu w rejestrze. Przeniesienie prawa staje się skuteczne wobec osób trzecich z chwilą dokonania wpisu tego przeniesienia we właściwym rejestrze.

W celu uzyskania zmiany wpisu w rejestrze, należy złożyć wniosek, który powinien zawierać w szczególności:

 1. oznaczenie wnioskodawcy i jego adres (jeżeli wniosek składa pełnomocnik, powinien on określić, w czyim imieniu działa oraz dodatkowo wskazać swój adres do korespondencji),
 2. numer prawa wyłącznego (np. Rp-11111),
 3. wyraźnie określone żądanie (należy dokładnie określić, jakiego wpisu żąda wnioskodawca, np. wnoszę o wykreślenie wpisu: XXX oraz o wpisanie: YYY),
 4. datę wniosku,
 5. podpis wnioskodawcy albo jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika,
 6. wykaz załączników.
   

Do wniosku należy dołączyć:

 1. pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawca ustanowił pełnomocnika;
   
  • oryginał dokumentu pełnomocnictwa lub uwierzytelniona przez pełnomocnika kopia powinny być złożone oddzielnie do akt każdej sprawy;
  • w przypadku działania w imieniu podmiotu będącego jednostką organizacyjną (np. spółki osobowej lub kapitałowej), należy dołączyć stosowny dokument, z którego będzie wynikać uprawnienie do reprezentacji podmiotu przez osoby podpisane pod pełnomocnictwem;
  • należy dołączyć również dowód uiszczenia opłaty skarbowej od pełnomocnictwa – oddzielnie do każdej sprawy;
    
 2. dowód uiszczenia należnej opłaty od wniosku (opłata od dokonania jednej zmiany wynosi 70,00 zł);
 3. dokumenty (oryginał lub w formie kserokopii potwierdzonych każdostronnie za zgodność z oryginałem) uzasadniające wydanie decyzji o dokonaniu wpisu w rejestrze (z przedłożonych dokumentów powinna wynikać wnioskowana zmiana wpisu w rejestrze).


Przykładowe dokumenty uzasadniające wpis zmiany w rejestrze to w przypadku:

 • zmiany nazwy lub siedziby uprawnionego – postanowienie sądu rejestrowego o zmianie wpisu w KRS, wyciąg pełny z KRS, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej;
 • zmiany uprawnionego – umowa sprzedaży, darowizna, dokumenty, z których wynika wniesienie aportu do spółki, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialne poświadczenie dziedziczenia;
 • zastawu – umowa o ustanowieniu zastawu.


Stan prawny na dzień 1 października 2010 r.