Wspólny komunikat na temat dowodów w postępowaniu odwoławczym w sprawach dotyczących znaku towarowego: składania, struktury i przedstawiania dowodów oraz postępowania z dowodami poufnymi

Urząd Patentowy RP podaje do wiadomości Wspólny Komunikat o Wspólnej Praktyce w odniesieniu do dowodów w postępowaniu odwoławczym w sprawach dotyczących znaku towarowego: składania, struktury i przedstawiania dowodów oraz postępowania z dowodami poufnymi.

Powyższe dokumenty zostały wypracowane w ramach Programu Konwergencji przez urzędy krajowe ds. własności intelektualnej wraz z Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Wspólna Praktyka zawiera zbiór przewodnich i niewiążących zasad dotyczących dowodów w postępowaniach odwoławczych. Swym zakresem obejmuje następujące zagadnienia:

  • rodzaje dowodów i ich dopuszczalność na etapie postępowania odwoławczego;
  • środki dowodowe i źródła dowodów, w tym ich autentyczność, prawdziwość i wiarygodność;
  • ustalanie właściwej daty dowodów;
  • sposoby przedstawienia dowodów: struktura i prezentacja, w tym dopuszczalne formaty, wielkość i objętość, spis załączników i szablony; oraz
  • poufność dowodów.

Niniejsza Wspólna Praktyka będzie obowiązywać od dnia 30.06.2021 r. dla postępowań wszczętych po tym dniu.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią komunikatu.

Wspólny komunikat na temat dowodów w postępowaniu odwoławczym w sprawach dotyczących znaku towarowego: składania, struktury i przedstawiania dowodów oraz postępowania z dowodami poufnymi