W dziale FAQ zgromadzono pytania, jakie najczęściej kierowane są do Organizatorów konkursu „Ambasador Szkolnej Wynalazczości”. Jeżeli wśród odpowiedzi nie znajdą Państwo poszukiwanych informacji, prosimy o kontakt: Agnieszka.Marczak@uprp.gov.pl i Agata.Juskowiak@uprp.gov.pl

1. Kiedy zgłaszać kandydaturę uczestnictwa w konkursie, a kiedy projekt?

Przesłanie w terminie określonym w regulaminie pracy konkursowej wraz z wypełnionymi oświadczeniami jest równoznaczne z chęcią uczestnictwa w konkursie „Ambasador Szkolnej Wynalazczości”.

2. Kto może brać udział w konkursie?

W konkursie mogą brać udział dzieci do 14. roku życia. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w dwóch kategoriach wiekowych: 7-10 lat oraz 11-14 lat.

3. Czy projekt konkursowy może być wykonany przez grupę dzieci?

Zgodnie z regulaminem projekty konkursowe mogą być zgłaszane indywidualnie lub zespołowo.

4. Czy dziecko/grupa dzieci może zgłosić więcej niż jeden projekt konkursowy?

Każdy autor, niezależnie od tego, czy praca jest indywidualna czy zespołowa, może zgłosić dowolną liczbę projektów konkursowych.

5. Czy jeden z rodziców może być opiekunem projektu?

Tak, opiekunem projektu konkursowego może być rodzic. Angażowanie w tworzenie pracy konkursowej szkoły oraz nauczycieli nie jest konieczne. W przypadku przejścia do II etapu pracy, której opiekunem był rodzic/opiekun prawny dziecka, szkoła – pomimo, że nie zgłosiła projektu do konkursu – otrzyma Dyplom Ambasady Szkolnych Wynalazców.

6. Jakie są kategorie konkursowe?

Do konkursu można zgłaszać projekty w dwóch kategoriach:

a) wynalazki lub inne rozwiązania techniczne (w tym ulepszenia już istniejących narzędzi),

b) gry planszowe lub komputerowe (z zastosowaniem Kodu, Scratch MIT lub dowolnego innego programu).

7. Czy należy przesłać tylko wypełniony formularz zgłoszeniowy wynalazku/rozwiązania technicznego/gry planszowej/gry komputerowej czy też gotowy prototyp lub grę?

Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie projektów konkursowych w postaci: modeli, prototypów, gier planszowych lub komputerowych, wypełnionego formularza zgłoszeniowego wraz z podpisanymi oświadczeniami. Prosimy również o załączenie do zgłoszenia wszelkich materiałów obrazujących proces tworzenia projektu oraz jego konstrukcję takich jak np. rysunki, zdjęcia, plany, opisy. Załączniki mogą być wydrukowane lub zapisane na płycie CD/DVD lub pendrive. Każdy nośnik powinien być oznaczony imieniem i nazwiskiem autora oraz nazwą projektu.

9. Czy prototypy i modele są zwracane autorom po zakończeniu konkursu?

Prace nadesłane na konkurs mogą być odbierane bezpośrednio po zakończeniu uroczystości wręczania nagród w dniu 9 czerwca, a najpóźniej do 29 czerwca 2018 r. w siedzibie Urzędu Patentowego RP.

10. Czy formularz konkursowy można wypełnić ręcznie?

Formularz konkursowy można wypełnić ręcznie, w takiej sytuacji prosimy o czytelne wpisanie danych teleadresowych oraz imienia i nazwiska autora projektu (najlepiej drukowanymi literami). Nieczytelne i niejasne wpisy mogą wpłynąć na pojawienie się pomyłek na dyplomie dla uczestnika konkursu lub spowodować przesłanie go na błędny adres.

11. Czy zgłoszenie konkursowe można przesłać drogą elektroniczną?

Zgodnie z regulaminem konkursu, projekty należy wysłać pocztą lub dostarczyć osobiście na podany adres. Wszystkie prace powinny być nadesłane lub dostarczone w terminie (decyduje data stempla pocztowego).

Zgłoszenie powinno zostać dokonane na formularzu, który stanowi załącznik do regulaminu, w wersji papierowej. Załączniki do projektu (np. zdjęcia, nagrania) mogą być dołączone do zgłoszenia w formie papierowej lub elektronicznie (oznaczona imieniem i nazwiskiem oraz nazwą projektu płyta CD/DVD lub pendrive).

12. Czy projekt konkursowy można dostarczyć osobiście?

Tak, projekt konkursowy można dostarczyć osobiście na podany adres. Podobnie jak w przypadku prac nadesłanych pocztą, projekt powinien być dostarczony w terminie.

Przed dostarczeniem projektu, prosimy o skontaktowanie się z nami drogą mailową na adresy mejlowe do koordynatorów podane w Regulaminie Konkursu.

13. Jak będą oceniane prace nadesłane na konkurs?

Głównymi kryteriami oceny będą:

a) oryginalność pomysłu,

b) element nowatorski,

c) jakość wykonania,

d) użyteczność.

W przypadku gier pod uwagę brana będzie również nieschematyczna, oryginalna (niepowielająca innych) koncepcja gry oraz ciekawa instrukcja (np. liczba graczy, interakcje między nimi, zmienność poziomu trudności gry) oraz zgodność z tematem konkursu (bohaterem gry powinien być wynalazca).

Będziemy również zwracać uwagę na wysiłek i trud włożony przez młodych twórców w stworzenie modelu lub prototypu oraz rysunków i planów przedstawiających ich projekty konkursowe.

14. Czy organizatorzy konkursu udostępniają ocenę wszystkich zgłoszonych projektów?

Wyniki oceny poszczególnych prac nie będą udostępniane.

15. Jak można odebrać dyplomy lub nagrody w przypadku wygranej?

Autorzy wszystkich projektów zakwalifikowanych do II etapu konkursu, ich rodzice oraz opiekunowie projektów zostaną zaproszeni na uroczyste wręczenie nagród do Warszawy. Laureaci zostaną zawiadomieni o miejscu i terminie wręczenia nagrody mailowo lub telefonicznie. W przypadku, gdy laureat lub przedstawiciel szkoły nie będzie mógł przybyć na finał do Warszawy, nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.