Komunikat Urzędu Patentowego RP o uchwaleniu pakietu ustaw tzw. Tarczy Antykryzysowej

31 marca 2020 r. wszedł w życie rządowy pakiet ustaw, które składają się na tarczę antykryzysową. Pakiet ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii koronawirusa. W jego ramach, uchwalono ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw. W przedmiotowej ustawie przewidziano m.in. następujące rozwiązania:

 • w okresie od dnia 8 marca 2020 r. do dnia 30 czerwca 2020 r. bieg terminu na:
 • wniesienie sprzeciwu wobec zgłoszenia znaku towarowego,
 • złożenie w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej tłumaczenia patentu europejskiego na język polski, jak również terminu na złożenie tłumaczenia na język polski ograniczonego lub zmienionego patentu europejskiego,

nie rozpoczyna się, a rozpoczęty przerywa się. Terminy biegną na nowo od dnia 1 lipca 2020 r. Czynności podejmowane w tym okresie będą ważne (art. 31j ustawy);

 • w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 bieg przewidzianych przepisami prawa administracyjnego terminów:
 • od zachowania których jest uzależnione udzielenie ochrony prawnej przed sądem lub organem,
 • do dokonania przez stronę czynności kształtujących jej prawa i obowiązki,
 • przedawnienia,
 • których niezachowanie powoduje wygaśnięcie lub zmianę praw rzeczowych oraz roszczeń i wierzytelności, a także popadnięcie w opóźnienie,
 • zawitych, z niezachowaniem których ustawa wiąże ujemne skutki dla strony, do dokonania przez podmioty lub jednostki organizacyjne podlegające wpisowi do właściwego rejestru czynności, które powodują obowiązek zgłoszenia do tego rejestru, a także terminów na wykonanie przez te podmioty obowiązków wynikających z przepisów o ich ustroju

nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. Czynności dokonane w celu wykonania uprawnienia lub obowiązku w okresie wstrzymania rozpoczęcia albo zawieszenia biegu terminów będą skuteczne (art. 15 zzr ust. 1 i 5 ustawy);

 • w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w:
 • postępowaniach sądowych, w tym sądowo-administracyjnych,
 • postępowaniach administracyjnych,
 • innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw,

nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres. W okresie wstrzymania rozpoczęcia albo zawieszenia biegu terminów nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych. Czynności dokonane w ww. okresie, będą skuteczne (art. 15 zzs ust. 1 pkt 1 i 6, ust 6 i 7 ustawy).

W okresie tym nie stosuje się również przepisów o bezczynności organów oraz o obowiązku organu do powiadamiania strony lub uczestnika postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie. Organom prowadzącym postępowanie nie wymierza się także kar, grzywien ani nie zasądza się od nich sum pieniężnych na rzecz skarżących za niewydanie rozstrzygnięć w terminach określonych przepisami prawa. Zaprzestanie we wskazanym okresie czynności przez organ prowadzący postępowanie nie może być podstawą wywodzenia środków prawnych dotyczących bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki (art. 15 zzs ust.10 i 11 ustawy).

Zachęcamy Państwa do zapoznania się ze szczegółowymi materiałami informacyjnymi w tym zakresie, opracowanymi przez ekspertów Urzędu Patentowego:

Tarcza UPRP - prezentacja

Tarcza antykryzysowa - terminy UPRP

Jednocześnie informujemy, że cały czas do Państwa dyspozycji pozostaje Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej UPRP, które chętnie odpowie na wszelkie Państwa pytania lub wątpliwości.

Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej UPRP:

Telefon: (22) 579 05 55

Faks ogólny: (22) 579 00 01

Kontakt e-mail: Centrum.Kontaktowe@uprp.gov.pl / Contact.Center@uprp.gov.pl

Kompleksowa informacja o Tarczy Antykryzysowej znajduje się na witrynie GOV.PL – Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej pod specjalnym adresem.