Podpisywanie załączników dołączanych do pism przesyłanych do UPRP za pośrednictwem PUEUP i ePUAP

Naczelny Sąd Administracyjny w uchwale składu 7 sędziów NSA z dnia 6 grudnia 2021 r. (I FPS 2/21) przyjął, że „zgodnie z art. 57 § 1 w zw. z art. 46 § 1 pkt 4 oraz art. 12b § 1 i art. 46 § 2a i 2b ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę stanowiącą załącznik do formularza pisma ogólnego, podpisanego podpisem zaufanym, przesłanego przez platformę ePUAP, należy uznać za podpisaną jedynie wówczas, gdy została ona odrębnie podpisana podpisem kwalifikowanym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym ”.

Mając na uwadze treść podjętej uchwały Urząd Patentowy RP informuje, że do pism, które wpłynęły do UPRP po dniu 31 grudnia 2022 r. za pośrednictwem ePUAP lub PUEUP, należy stosować poniższe zasady:

  1. w przypadku, gdy treść pisma procesowego, oświadczenia czy określonego żądania jest treścią pisma ogólnego (pisma przewodniego) wówczas to pismo powinno zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym;
  2. w przypadku, gdy do pisma ogólnego (pisma przewodniego) lub formularza dedykowanego do załatwienia określonego rodzaju sprawy (np. formularze przeznaczone do dokonania zgłoszenia, sprzeciw wobec zgłoszenia znaku towarowego, wniosek o dokonanie wpisu w rejestrze) zostaną dołączone załączniki, które zgodnie z przepisami prawa powinny zostać podpisane (np. opis wynalazku, zastrzeżenia patentowe), wówczas należy je opatrzeć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Zasady podpisywania załączników dołączonych do pism przesyłanych za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP)