E-Doręczenia w Urzędzie Patentowym RP – zasady korzystania z Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego

Zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu organizowanym przez Urząd Patentowy RP zatytułowanym „E-Doręczenia w Urzędzie Patentowym RP – zasady korzystania z Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego”. Szkolenie odbędzie się w dniu 30 listopada 2023 r., o godzinie 10.00, w modelu hybrydowym (on-line oraz stacjonarnie w siedzibie Urzędu, przy al. Niepodległości 188/192, w Warszawie).

Szkolenie dedykowane jest wszystkim użytkownikom systemu ochrony własności przemysłowej (zgłaszającym, pełnomocnikom).

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Link do udziału w szkoleniu on-line

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu w siedzibie Urzędu proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia do dnia 29.11.2023 r. na adres: sekretariat.di@uprp.gov.pl. Urząd dysponuje liczbą 50 miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP), od dnia 10 grudnia 2023 r., na mocy przepisu art. 2411 ustawy Prawo własności przemysłowej, będzie stanowić, jedno z narzędzi do prowadzenia korespondencji w postaci elektronicznej w postępowaniach prowadzonych przed Urzędem Patentowym RP w zakresie dotyczącym przedmiotów własności przemysłowej.

Art. 2411 ustawy Prawo własności przemysłowej

 1. W postępowaniu przed Urzędem Patentowym w sprawie uzyskania patentu, dodatkowego prawa ochronnego, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji, a także utrzymywania ich w mocy, dokonywane zgłoszenia i korespondencja wymagają zachowania formy pisemnej; zgłoszenia i korespondencja mogą być przesyłane również za pomocą telefaksu lub w postaci elektronicznej.

(…)

2 2. Zgłoszenia i korespondencję w postaci elektronicznej przesyła się na adres do doręczeń elektronicznych albo za pomocą systemu teleinformatycznego Urzędu Patentowego, przy użyciu formularzy elektronicznych udostępnionych w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Urzędu Patentowego.

 1. 23. Zgłoszenia i korespondencję w postaci elektronicznej, o których mowa w ust. 1 i 22, sporządza się w formatach określonych w przepisach wydanych na podstawie 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 700, 730, 848, 1590 i 2294).
 2. (uchylony)
 3. W postępowaniach, o których mowa w ust. 1, Urząd Patentowy, za zgodą strony, doręcza korespondencję wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego Urzędu Patentowego.
 4. Wyrażenie albo wycofanie zgody, o której mowa w ust. 4, następuje za pomocą systemu teleinformatycznego Urzędu Patentowego.
 5. Wyrażenie albo wycofanie zgody, o której mowa w ust. 4, wywołuje skutki prawne tylko w sprawie, w której ta zgoda została wyrażona albo wycofana.
 6. Wycofanie zgody, o której mowa w ust. 4, wywołuje skutki prawne z upływem dnia roboczego następującego po dniu, w którym została wycofana.
 7. W przypadku wyrażenia albo wycofania zgody, o której mowa w ust. 4, Urząd Patentowy poucza o skutkach prawnych wynikających z jej wyrażenia albo wycofania.
 8. W przypadku doręczania korespondencji za pomocą systemu teleinformatycznego Urzędu Patentowego pismo uznaje się za doręczone w dniu wskazanym w urzędowym poświadczeniu odbioru, a w przypadku jego braku - po upływie 14 dni od dnia umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym Urzędu Patentowego.

Szkolenie przeprowadzone przez naszego eksperta ułatwi korzystanie z PUEUP i usprawni wymianę korespondencji pomiędzy stronami postępowania lub ich pełnomocnikami a Urzędem Patentowym RP. W trakcie szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:

 • zakładanie konta w PUEUP (poziomy P1 i P2),
 • katalog dostępnych formularzy i przykładowy sposób ich wypełniania,
 • podpisywanie formularzy i ich wysyłka do Urzędu,
 • udostępnianie dokumentów do podpisu innym użytkownikom,
 • płatności elektroniczne.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.