Projekt systemowy POIG

Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej był Beneficjentem projektu systemowego pt. „Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce” w ramach działania 5.2 Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym osi priorytetowej 5 Dyfuzja innowacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 – 2013. Porozumienie dotyczące realizacji projektu zawarte zostało pomiędzy Ministrem Gospodarki oraz Prezesem Urzędu Patentowego RP w dn. 14 kwietnia 2011 r. (nr Porozumienia: POIG.05.02.00-00-004/10-00).

Grupą docelową projektu stanowili:

 • przedsiębiorcy (w szczególności mikro, mali i średni przedsiębiorcy).
 • instytucje otoczenia biznesu (rzecznicy patentowi, organy oraz jednostki uczelni i innych placówek naukowych, które współpracują z przedsiębiorcami w zakresie działalności innowacyjnej oraz inne instytucje i organizacje zaangażowane w ochronę własności intelektualnej).


Celem głównym projektu było zwiększenie roli praw własności przemysłowej dla rozwoju polskiej gospodarki. Realizacja tego celu odbywała się za pomocą następujących celów szczegółowych:

 1. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat ochrony własności przemysłowej w grupie docelowej projektu,
 2. Zwiększenie praktycznych możliwości i umiejętności grupy docelowej projektu w zakresie wykorzystania własności przemysłowej dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw oraz gospodarki opartej na wiedzy,
 3. Promocja polskich osiągnięć z zakresu ochrony własności przemysłowej.


Powyższe cele realizowane były przez następujące zadania:

 • Działania edukacyjno-szkoleniowe dla przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu dotyczące szeroko rozumianej problematyki ochrony własności intelektualnej oraz jej znaczenia dla rozwoju innowacyjności i przedsiębiorczości oraz kształtowania gospodarki opartej na wiedzy, w tym seminaria specjalistyczne z zakresu ochrony własności intelektualnej i przemysłowej,
 • Działania doradczo-konsultacyjne adresowane do ekspertów i specjalistów Urzędu Patentowego oraz przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, mające na celu podnoszenie kwalifikacji i wymianę doświadczeń w zakresie ochrony własności intelektualnej, zarządzania prawami wyłącznymi oraz efektywnego transferu technologii,
 • Międzynarodowe i ogólnopolskie konferencje oraz sympozja popularyzujące problematykę własności intelektualnej i przemysłowej,
 • Działania związane z poprawą dostępności do baz danych literatury patentowej i zwiększenie ich wykorzystania,
 • Rozwój internetowej platformy edukacyjno-informacyjnej dotyczącej własności intelektualnej i przemysłowej,
 • Działania promocyjne dotyczące dobrych praktyk i polskich osiągnięć związanych z ochroną własności przemysłowej.
   

Okres realizacji projektu: październik 2010 r.- grudzień 2015 r.
Wartość kwoty dofinansowania: 14 094 059,96 PLN.

Innowacyjna Gospodarka Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej Unia Europejska

Projekt nr: POIG 05.02.00-00-004/10
Nazwa projektu: Wsparcie efektywnego wykorzystania własności przemysłowej w innowacyjnej gospodarce
PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO