Global PPH

Źródło: Patent Prosecution Highway Portal Site

Global PPH umożliwia zgłaszającym wnioskowanie o zastosowanie przyspieszonej procedury w dowolnym z uczestniczących w tym programie urzędów, jeżeli analogiczne zgłoszenie patentowe zostało zaakceptowane przez którykolwiek z urzędów będących stroną wielostronnego porozumienia GPPH.

Podstawą wniosku o zastosowanie GPPH są zarówno czynności podjęte przez urząd wcześniejszego badania (OEE) wskazujące na udzielenie, bądź zamiar udzielenia patentu w trybie krajowym, jak również czynności dokonane przez ten urząd jako Organ Międzynarodowy działający w trybie PCT.

Urząd Patentowy RP przystąpił do programów PPH:

  • w 2013 r. podpisując dwustronne umowy z Japońskim Urzędem Patentowym (JPO) i Państwowym Urzędem Własności Intelektualnej Chińskiej Republiki Ludowej (SIPO),

Pozytywne opinie użytkowników systemu PPH skłoniły UPRP do przystąpienia do Global PPH od dnia 6 stycznia 2017 r.

Od powyższej daty nie mają zastosowania wnioski o PPH na podstawie umów dwustronnych z USPTO, JPO i KIPO. W związku z tym składając wnioski do tych urzędów o zastosowanie PPH należy stosować uproszczoną, jednolitą procedurę ujętą w porozumieniu GPPH. Natomiast występując o zastosowanie przyspieszonej procedury do SIPO (Państwowy Urząd Własności Intelektualnej Chińskiej Republiki Ludowej) oraz TIPO (Urząd Własności Intelektualnej Tajwanu), należy stosować wytyczne zawarte w umowach dwustronnych zawartych pomiędzy UPRP i SIPO oraz UPRP i TIPO.

Niezależnie od tego, w którym z 23 urzędów – stron GPPH zgłoszenie zostanie dokonane wcześniej, urząd przeprowadzający badanie później (Office of Later Examination – OLE) będzie mógł, na wniosek zgłaszającego i przy zachowaniu określonych wymogów, skorzystać z wyników tego wcześniejszego badania przeprowadzonego w urzędzie określanym jako Office of Earlier Examination – OEE.

Zakres porozumienia GPPH obejmuje również program PCT-PPH zobowiązujący do akceptowania wyników wstępnej oceny i raportu z poszukiwań przeprowadzonych przez urzędy-strony będące Organami Międzynarodowymi PCT.

Wyszehradzki Instytut Patentowy działający jako Międzynarodowy Organ Poszukiwań oraz Międzynarodowy Organ Badań Wstępnych w rozumieniu Układu o współpracy patentowej (PCT) przystąpił do Global PPH od 6 stycznia 2018 r. Stwarza to dodatkową korzyść dla polskich zgłaszających dokonujących zgłoszenia międzynarodowego i wybierających Wyszehradzki Instytut Patentowy do przeprowadzenia międzynarodowego poszukiwania oraz międzynarodowego badania wstępnego poprzez skorzystanie z przyspieszonej ścieżki badania w fazie krajowej zgłoszenia międzynarodowego.

Dokonując zgłoszenia w UPRP, a następnie analogicznego zgłoszenia w jednym z pozostałych 22 urzędów należących do Global PPH zgłaszający, po uzyskaniu w UPRP pozytywnego wyniku co do spełnienia przesłanek zdolności patentowej, może wystąpić w urzędzie kolejnego zgłoszenia o zastosowanie procedury PPH. Zasada wzajemnego wykorzystywania pozytywnych wyników przez urzędy należące do Global PPH jest bardzo korzystna dla zgłaszających, gdyż znacząco skraca czas prowadzenia procedury udzielenia patentu w kolejnym urzędzie.

Szczegółowe wytyczne i formularze wniosków składanych do urzędów uczestniczących w programie GPPH dostępne są na Portalu administrowanym przez Japoński Urząd Patentowy.

Patent Prosecution Highway Portal Site