Jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą tylko w Polsce, możesz zarejestrować swój znak towarowy w Urzędzie Patentowym RP, zapewniając swojej marce ochronę tam, gdzie jej potrzebujesz, czyli na terenie całej Polski.

Jeśli natomiast prowadzisz działalność w wielu krajach UE, idealnym rozwiązaniem wydaje się unijny znak towarowy, który poprzez jedną rejestrację zapewnia ochronę we wszystkich 28 państwach członkowskich UE.

Za rejestrację unijnych znaków towarowych odpowiada Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) z siedzibą w Alicante. Rejestracja, dokonana w jednym z urzędowych języków UE, zapewnia właścicielowi wyłączne prawo we wszystkich obecnych i przyszłych państwach członkowskich UE. Unijny znak towarowy ma charakter jednolity i wywołuje jednakowe skutki prawne w całej Unii Europejskiej. Z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, tj. od dnia 1 maja 2004 r., ochrona unijnego znaku towarowego rozciąga się także na terytorium Polski.

Szczegółowe przepisy dotyczące unijnego znaku towarowego zawarte są w rozporządzeniu Rady UE i PE nr 2015/2424 z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniającym rozporządzenie nr 207/2009 w sprawie wspólnotowego znaku towarowego.

Unijny znak towarowy może zostać zgłoszony do rejestracji samodzielnie przez zgłaszającego bądź też przez jego pełnomocnika. Ustanowienie pełnomocnika jest obowiązkowe wyłącznie dla wnioskodawców będących osobami fizycznymi lub prawnymi nie mającymi stałego miejsca zamieszkania lub głównego miejsca prowadzenia działalności lub rzeczywistego i poważnego przedsiębiorstwa przemysłowego lub handlowego na terenie Unii Europejskiej.

Zgłoszenia unijnego znaku towarowego należy dokonać bezpośrednio w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w jednym z następujących sposobów:

  • drogą elektroniczną poprzez stronę internetową Urzędu,
  • pocztą na adres EUIPO, Avenida de Europa 4, 03008 Alicante,
  • osobiście w recepcji Urzędu EUIPO w Alicante,
  • faksem.
     

Zgłoszenia drogą elektroniczną można dokonać w trybie zwykłym lub przyspieszonym (fast track).

 Tryb Fast Track

Zgłoszeniom, które spełniają określone warunki, może zostać nadany szybszy bieg, przez co zostaną opublikowane w czasie o ponad połowę krótszym niż w przypadku zgłoszeń w trybie zwykłym. Aby zgłoszenie kwalifikowało się do rozpatrzenia w trybie Fast Track, spełnione muszą być dwa główne warunki:

  • towary i usługi, do których odnosić się będzie dany znak towarowy, należy wybrać z bazy danych terminów już zaakceptowanych przez EUIPO. Formularz online ma pomóc zgłaszającemu w dokonaniu wyboru, tak aby zgłoszenie kwalifikowało się do rozpatrzenia w trybie Fast Track.
  • opłatę należy uiścić z góry - zgłoszenia rozpatrywane są dopiero wtedy, gdy opłata zostanie uiszczona. O ile opłatę wniesiono niezwłocznie oraz nie wystąpiły błędy w chwili dokonywania zgłoszenia i podczas jego rozpatrywania, zgłoszeniu nadany zostanie tryb przyspieszony.
     

 Tryb zwykły

Jeżeli zgłaszający pragnie przedłożyć własny wykaz towarów i usług, zgłosić wspólny znak towarowy, zastrzeżenie dotyczące przekształcenia międzynarodowego znaku towarowego lub dostarczyć wielojęzyczne elementy znaku w dwóch językach zgłoszenia, konieczne jest skorzystanie z formularza zaawansowanego.

Szczegółowe informacje na temat zgłaszania unijnych znaków towarowych online można znaleźć na stronie urzędu.

Na stronie internetowej EUIPO znajdują się również wszelkie szczegółowe informacje na temat procedury rejestracji unijnych znaków towarowych, jak i formularze i wnioski wykorzystywane do ich zgłoszenia oraz utrzymania ochrony. Formularze przeznaczone są do dokonania zgłoszenia w formie elektronicznej.

Opłaty

Koszt zgłoszenia znaku towarowego drogą elektroniczną wynosi 850 EUR. Opłatę za zgłoszenie należy uiścić w ciągu miesiąca od dnia przyjęcia zgłoszenia przez EUIPO. Należy pamiętać, że EUIPO rozpatruje zgłoszenia znaków towarowych dopiero po wniesieniu stosownej opłaty. Po zarejestrowaniu znaku towarowego, może być on przedłużany co 10 lat w nieskończoność.

Podstawowe koszty zgłoszenia unijnego znaku towarowego ilustruje poniższa tabela:

Rodzaj opłaty

Opłata w EUR

Opłata za zgłoszenie

1000

Opłata za zgłoszenie drogą elektroniczną

850

Opłata za drugą klasę towarów i usług

50

Opłata za każdą klasę powyżej dwóch

150

Opłata za wniosek o przedłużenie

1000

Opłata za elektroniczny wniosek o przedłużenie

850

Opłata za wniosek o przedłużenie dla drugiej klasy

50

Opłata za wniosek o przedłużenie dla każdej klasy powyżej dwóch

150

Opłata za sprzeciw

320

Opłata za odwołanie

720

Opłata za wniosek o unieważnienie

630

Opłaty za znaki towarowe można uiszczać przelewem bankowym, za pomocą karty kredytowej lub tez rachunku bieżącego EUIPO. Urząd oferuje właścicielom rachunków bieżących usługę online obejmującą dostęp do wszystkich transakcji i informacji na ich rachunkach bieżących.

Szczegółowe informacje na temat opłat w postępowaniu ws. unijnego znaku towarowego zawarte są na stronie internetowej EUIPO.