IP Scan dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców

Startujemy z IP Scan

Usługa wstępnej diagnostyki własności intelektualnej - IP Scan

Dofinansowanie usługi IP Scan wynosi 90% jej ceny.

Usługa wstępnej diagnostyki własności intelektualnej (IP) jest częścią programu pn. Fundusz dla MŚP (SME Fund), stworzonego, aby pomóc mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP) w uzyskaniu dostępu do ochrony własności intelektualnej i wzmocnieniu ich działalności. Wsparcie jest przyznawane przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) współpracuje z EUIPO przy wdrażaniu i koordynowaniu usługi IP Scan w Polsce.

Więcej informacji można znaleźć na stronie EUIPO.

Opis usługi

Usługa IP Scan pomoże przedsiębiorcy zidentyfikować posiadane zasoby w zakresie własności intelektualnej oraz wskazać możliwości ich wykorzystania w celu generowania większych zysków w firmie. Raport z usługi IP Scan przygotują eksperci ds. własności intelektualnej (Wykonawcy) i będzie on zawierać informacje i rekomendacje na temat m.in. ochrony wynalazków, znaków towarowych, wzorów przemysłowych, tajemnicy przedsiębiorstwa czy licencjonowania praw IP.

Usługa IP Scan pomaga również MŚP uświadomić sobie ryzyko dotyczące naruszeń własności intelektualnej oraz zrozumieć, jak sobie z nim radzić (np. zawierając odpowiednie klauzule w umowach o pracę).

Usługa jest świadczona przez Wykonawców, których wykaz znajduje się w dokumencie Lista Wykonawców usługi IP Scan.

Etapy usługi

 • Wykonawca zapozna się z działalnością Firmy i jej potencjałem w zakresie własności intelektualnej.
 • Wykonawca przeprowadzi wywiad z przedstawicielem Firmy (osobiście lub w formie zdalnej).
 • Wykonawca sporządzi Raport z usługi IP Scan.
 • Po zatwierdzeniu Raportu przez UPRP Wykonawca przedstawi go przedsiębiorcy (osobiście lub w formie zdalnej), wraz z rekomendacjami działań w zakresie ochrony własności intelektualnej.

Uwaga, usługa IP Scan nie obejmuje:

Jeśli jesteś przedsiębiorcą (MŚP) i chcesz skorzystać z usługi IP Scan:

 • Złóż wniosek o wsparcie, korzystając z aplikacji EUIPO służącej do składania wniosków online.
 • Po otrzymaniu pozytywnej decyzji EUIPO o przyznaniu bonu zgłoś do UPRP chęć skorzystania z usługi IP Scan na adres mailowy ipscan@uprp.gov.pl.
 • Wybierz Wykonawcę odpowiedniego dla Twojej Firmy ze wspomnianej wyżej listy i skontaktuj się z nim.

Uwaga: Twoja Firma może otrzymać wsparcie finansowe na usługę IP Scan wyłącznie, jeśli świadczy ją Wykonawca z powyższej listy.

 • Podpisz z Wykonawcą umowę o świadczenie usługi IP Scan oraz umowę o zachowaniu poufności.
 • Wykonawca przeprowadzi z Tobą wywiad.
 • Na podstawie informacji z wywiadu Wykonawca opracuje Raport z usługi IP Scan i prześle go do UPRP w celu zatwierdzenia.
 • Wykonawca przekaże Ci Raport, potwierdzi opłacenie przez Ciebie usługi na formularzu „Dowodu zapłaty” i przekazuje go UPRP.
 • UPRP potwierdza wykonanie usługi i przesyła ”Dowód zapłaty” elektronicznie do Ciebie.
 • Złóż wniosek o zwrot kosztów usługi IP Scan do EUIPO, załączając elektronicznie otrzymany ”Dowód zapłaty”. Więcej informacji na temat Funduszu MŚP

Koszt usługi IP Scan i wysokość dofinansowania

Cena usługi IP Scan jest ustalana między przedsiębiorcą a Wykonawcą, natomiast dofinansowanie wynosi 90% uzgodnionej ceny usługi, jednak nie więcej niż 630 euro. Kwoty te nie zawierają podatku. Zapłacony podatek VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, objętym dofinansowaniem.

Więcej informacji o projekcie IP Scan:

Jeśli chcesz świadczyć usługę IP Scan:

Usługi IP Scan świadczą Wykonawcy spełniający kryteria ustanowione przez EUIPO. Muszą oni:

 1. Posiadać doświadczenie w pracy z MŚP.
 2. Posiadać doświadczenie w pracy w obszarze własności intelektualnej.
 3. Wziąć udział w szkoleniu poświęconym usłudze IP Scan, zorganizowanym przez EUIPO.

Zgodnie z informacją udostępnioną przez Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), w dniu 26 czerwca 2024 roku planowane jest kolejne szkolenie dla wykonawców usługi IP Scan. Przypominamy, iż odbycie szkolenia EUIPO w tym zakresie stanowi jeden z obligatoryjnych warunków wpisu na listę wykonawców dopuszczonych do świadczenia usługi IP Scan w Polsce. Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia zostaną opublikowane przez EUIPO w późniejszym terminie.