Agnieszka Witońska-Pakulska

Radca prawny, kierownik działu własności intelektualnej w Pakulski i Wspólnicy S.K.A.

Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej, w tym w szczególności prawie autorskim, znakach towarowych, wzorach przemysłowych, zwalczaniu nieuczciwej konkurencji oraz sprawach dotyczących domen internetowych, jak również danych osobowych i e-commerce.

Świadczy pomoc prawną krajowym i zagranicznym (w języku angielskim) podmiotom między innymi z branż: materiałów budowlanych, wyposażenia łazienek i kuchni, mechaniki precyzyjnej, przemysłu ciężkiego, przemysłu kolejowego, energetycznego, kosmetycznego oraz podmiotów z sektora mody, a w szczególności domom mody, firmom odzieżowym, producentom akcesoriów modowych, jubilerom, projektantom i fotografikom, agencjom reklamowym i modelingowym. Doradza przy opracowywaniu strategii ochrony marki, w tym mechanizmów społecznej odpowiedzialności biznesu.

Reprezentuje klientów przed Urzędem Patentowym RP i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), oraz w procesach rejestracji znaków towarowych za pośrednictwem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Dodatkowo reprezentuje klientów w sporach sądowych z zakresu prawa autorskiego, prawa własności przemysłowej, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz domen internetowych. Koordynuje procesy rejestracji znaków towarowych poza terytorium UE, w tym Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Chinach i Japonii.

Absolwentka Wydziału Prawa na Uniwersytecie Jagiellońskim, Szkoły Prawa Amerykańskiego na tym samym wydziale oraz Fashion Law Bootcamp na Fashion Law Institute, Fordham University w Nowym Jorku, studiów podyplomowych na kierunku Zarządzanie w sektorach mody prowadzone przez Akademię Leona Koźmińskiego i ViaModa oraz EUIPO Trade Mark and Design Education Programme. Członek European Communities Trade Mark Association (ECTA).

Legal counsel, head of the intellectual property department at Pakulski i Wspólnicy S.K.A.

She specializes in intellectual property law, including copyright, trademarks, industrial designs, combating unfair competition and matters relating to internet domains, as well as personal data and e-commerce.

She provides legal assistance to domestic and foreign (in English) entities, among others, from the following industries: construction materials, bathroom and kitchen equipment, precision mechanics, heavy industry, railway, energy, cosmetics, and entities from the fashion sector, in particular fashion houses, clothing companies, manufacturers of fashion accessories, jewelers, designers and photographers, advertising and modeling agencies. She advises on the development of a brand protection strategy, including corporate social responsibility mechanisms.

She represents clients before the Polish Patent Office and the European Union Intellectual Property Office (EUIPO), and in trademark registration processes through the World Intellectual Property Organization (WIPO). In addition, she represents clients in court disputes in the field of copyright, industrial property law, combating unfair competition and internet domains. She coordinates trademark registration processes outside the EU, including Great Britain, the United States, China and Japan.

A graduate of the Law Faculty at the Jagiellonian University, the School of American Law at the same faculty and the Fashion Law Bootcamp at the Fashion Law Institute, Fordham University in New York, post-graduate studies in the field of Management in the fashion sectors conducted by the Kozminski University and ViaModa and EUIPO Trade Mark and Design Education Program. Member of the European Communities Trade Mark Association (ECTA).