Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP (PUEUP)

Grafika z logiem projektu PUEUP

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej jest Beneficjentem projektu pt. „Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP (PUEUP)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś 2 E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Porozumienie dotyczące realizacji projektu zawarte zostało pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa oraz Prezesem Urzędu Patentowego RP w dnia 27 lipca 2017 r. (nr Porozumienia: POPC.02.01.00-00-0058/17-00).

Grupami docelowymi, korzystającymi z efektów realizacji Projektu będą: przedsiębiorcy, osoby fizyczne, rzecznicy patentowi, radcy prawni i adwokaci, instytucje badawczo-naukowe, ośrodki akademickie, klastry przedsiębiorstw, pracownicy UPRP oraz organy administracji państwowej, współpracujące z UPRP.

Celem głównym projektu jest usprawnienie realizowanych przez UPRP procesów biznesowych i poszerzenie zakresu spraw, które Klienci UPRP będą mogli załatwić drogą elektroniczną, za pomocą wydajnego, stabilnego i bezpiecznego kanału komunikacji elektronicznej (platforma PUEUP) o zasięgu całego kraju. Budowa Platformy Usług Elektronicznych UPRP jest wyjściem naprzeciw oczekiwaniom środowisk zainteresowanych ochroną własności przemysłowej.

Projekt zakłada uruchomienie lub podniesienie do 5 poziomu dojrzałości 7 usług:

  • powiadomienie o upływającym terminie ochrony,
  • subskrypcja informacji,
  • składanie wniosków związanych z obsługą spraw PWP.
     

Poprzez dedykowaną platformę, opartą o narzędzia IT, zostanie usprawnione dokonywanie zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej przy pomocy interaktywnych formularzy elektronicznych, zintegrowanych systemami zewnętrznymi, a Klienci będą uzyskiwali bezpośredni dostęp do informacji o prowadzonej w sprawie korespondencji, statusie sprawy oraz innych informacji zawartych w bazach danych UPRP, co znacznie ułatwi i przyspieszy postępowanie w sprawach.

Okres realizacji projektu: 27 lipca 2017 r. - 24 października 2020 r.
Dofinansowanie w ramach projektu: 20 151 070,90 zł,
w tym ze środków UE: 17 053 851,30 zł.

Więcej informacji w publicznej prezentacji założeń projektu „Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP)” oraz w Studium Wykonalności PUEUP.