Wymagania, jakim powinno odpowiadać zgłoszenie topografii układu scalonego reguluje art. 202 ustawy Prawo własności przemysłowej oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń topografii układów scalonych (Dz. U. nr 128, poz. 1413).

W myśl przepisów art. 202 ustawy Prawo własności przemysłowej oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 października 2001 r. w sprawie dokonywania i rozpatrywania zgłoszeń topografii układów scalonych zgłoszenie topografii układu scalonego, zwanej dalej „topografią”, powinno zawierać:

 •  podanie,
 •  materiał identyfikujący topografię, zawierający dane niezbędne do jednoznacznego określenia topografii( 2 egzemplarze),
 • oświadczenie dotyczące daty wprowadzenia topografii do obrotu, jeżeli miało ono miejsce przed dokonaniem zgłoszenia


Oprócz wyżej wymienionych elementów, zgłoszenie topografii powinno zawierać również:

 • pełnomocnictwo, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.


Zgłoszenie topografii powinno być sporządzone w języku polskim.

W zgłoszeniu topografii nie ma obowiązku ujawniania informacji, które stanowią tajemnicę produkcyjną lub handlową, chyba że są one niezbędne do identyfikacji topografii.

Zgłoszenie topografii, które obejmuje co najmniej podanie oraz część wyglądającą na materiał identyfikujący topografię, daje podstawę do uznania zgłoszenia za dokonane.

 Podanie o zarejestrowanie topografii powinno zawierać:

 1. nazwisko i imię lub nazwę oraz adres lub siedzibę zgłaszającego,
 2. nazwisko i imię oraz adres pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika,
 3. nazwę organu administracji rządowej lub państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, gdy zgłoszenie jest dokonane przez ten organ lub jednostkę w imieniu Skarbu Państwa,
 4. wskazanie podstawy do uzyskania prawa z rejestracji, jeżeli zgłaszający nie jest twórcą topografii,
 5. nazwisko i imię twórcy oraz jego adres, jeżeli zgłaszający nie jest twórcą topografii,
 6. wniosek o zarejestrowanie topografii,
 7. słowne oznaczenie techniczne funkcji elektronicznej topografii,
 8. spis załączonych dokumentów,
 9. podpis zgłaszającego lub pełnomocnika, jeżeli zgłaszający działa przez pełnomocnika.


Podanie powinno również zawierać wskazanie osoby upoważnionej do odbioru korespondencji.

 Materiał identyfikujący topografię powinien być podany na rysunku lub fotografii w celu określenia:

 1. sposobu wytwarzania układu scalonego,
 2. maski lub fragmentu maski do wytwarzania układu scalonego,
 3. warstw układu scalonego.
   

Rysunki lub fotografie nie mogą zawierać danych niepodlegających ochronie, z wyjątkiem podpisu zgłaszającego lub jego pełnomocnika.

Jeżeli materiał identyfikujący jest utrwalony na nośniku danych w postaci zakodowanej, powinien być on podany wraz z instrukcją odczytu nośnika tych danych.

Urząd Patentowy może żądać od zgłaszającego dostarczenia danych w celach ilustracyjnych na takim nośniku i w takim formacie, aby było możliwe odczytanie tych danych na sprzęcie, do którego Urząd Patentowy ma dostęp, jeżeli materiał identyfikujący topografię został złożony na innym nośniku.

Oświadczenie dotyczące daty wprowadzenia topografii do obrotu powinno w szczególności zawierać:

 1. imię i nazwisko lub nazwę oraz adres lub siedzibę zgłaszającego
 2. słowne oznaczenie techniczne funkcji elektronicznej topografii, 
 3. wskazanie grupy wyrobów, w których została wykorzystana zgłoszona do rejestracji topografia, 
 4. wskazanie daty umowy, na podstawie której topografia lub wyrób, w którym jest ona wykorzystana, zostały wprowadzone do obrotu,
 5. podpis zgłaszającego lub jego pełnomocnika.
   

Po wpłynięciu zgłoszenia topografii do rejestracji Urząd Patentowy nadaje mu kolejny numer, stwierdza datę wpływu oraz zawiadamia o tym zgłaszającego.

Jeżeli Urząd Patentowy stwierdzi niedopełnienie jednego z wymogów formalnych wymaganych do zgłoszenia topografii do rejestracji, zawiadamia o tym zgłaszającego i wyznacza mu termin do uzupełnienia zgłoszenia.