DOKONYWANIE MIĘDZYNARODOWYCH ZGŁOSZEŃ PATENTOWYCH ZA POŚREDNICTWEM UPRP

Procedura postępowania w zgłoszeniach międzynarodowych PCT:

1. Zapoznać się z podstawowymi informacjami umieszczonymi w „Poradniku wynalazcy” (bezpłatna publikacja UPRP z 2009 r.) dotyczącymi procedury międzynarodowej Układu o Współpracy Patentowej (PCT). Przepisy odnoszące się do procedury PCT podane są w publikacji Urzędu z 2007 roku „Układ o współpracy patentowej (PCT), Tekst jednolity Regulaminu do Układu o współpracy patentowej” oraz w towarzyszącym im „Instrukcjom Administracyjnym PCT” wydanym w 2006 roku.

2. Wypełnić formularz (wspólny dla wynalazków i wzorów użytkowych) zgodnie z uwagami (NOTES) zamieszczonymi w końcowej części formularza (formularz ten jest dostępny na stronie Urzędu w zakładce Procedura międzynarodowa).

3. Dokonać zgłoszenia wynalazku (wzoru użytkowego) w Urzędzie Patentowym RP działającym w charakterze Urzędu przyjmującego (Receiving Office) wybierając jeden z wymienionych poniżej sposobów wnoszenia dokumentacji.

4. Od 1 lipca br. rozpoczął działalność Wyszehradzki Instytut Patentowy (VPI)- międzyrządowa organizacja działająca na rzecz współpracy patentowej założona przez cztery kraje Grupy Wyszehradzkiej: Republikę Czeską, Rzeczypospolitą Polską, Republikę Słowacką i Węgry (kraje V4). Wyszehradzki Instytut Patentowy, tak jak Europejski Urząd Patentowy (EPO), działa jako Międzynarodowy Organ Poszukiwań oraz Międzynarodowy Organ Badań Wstępnych. Zadania związane z przeprowadzaniem międzynarodowego poszukiwania oraz międzynarodowego badania wstępnego będą wykonywały krajowe urzędy własności przemysłowej państw członkowskich VPI, przy czym każdy dla podmiotów z własnego kraju, umożliwiając tym samym prowadzenie procedury w języku krajowym państwa członkowskiego. Wybierając VPI polscy zgłaszający uzyskują więc możliwość wniesienia zgłoszenia międzynarodowego do Urzędu Patentowego RP w języku polskim, przy czym zgłaszający będzie zobowiązany do dostarczenia tłumaczenia na jeden z 10 języków publikacji wskazanych w Regulaminie PCT w ciągu 14 miesięcy od daty pierwszeństwa.

Więcej informacji na stronie Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego.


INFORMACJE OGÓLNE

1. Kto może dokonać międzynarodowego zgłoszenia patentowego?

Zgłoszenia międzynarodowego w danym kraju może dokonać obywatel danego kraju lub osoba zamieszkująca w danym kraju, bądź osoba prawna mająca główną siedzibę na terenie danego kraju. Jeżeli istnieje kilku zgłaszających, wymogiem jest to, aby przynajmniej jeden był obywatelem lub miał miejsce zamieszkania na terenie danego kraju, w którym chcą dokonać zgłoszenia.

2. Gdzie można dokonać międzynarodowego zgłoszenia patentowego?

Zgłoszenia wynalazku w celu uzyskania patentu lub zgłoszenia wzoru użytkowego w celu udzielenia prawa ochronnego można dokonać w Urzędzie Patentowym RP, w Europejskim Urzędzie Patentowym lub bezpośrednio w Biurze Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO (IB WIPO). W dwóch ostatnich przypadkach zgłoszenia można dokonać tylko wówczas, gdy było wniesione wcześniejsze zgłoszenie w trybie krajowym.
Dla zgłaszających - obywateli polskich lub polskiej osoby prawnej ustawa Prawo własności przemysłowej w Artykule 40 stanowi:
„Osoba mająca siedzibę lub miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej może dokonać zgłoszenia wynalazku, w celu uzyskania ochrony za granicą, za pośrednictwem Urzędu Patentowego, w trybie przewidzianym:
1) umową międzynarodową lub przepisami prawa Unii Europejskiej, o których mowa w art. 4, albo
2) niniejszą ustawą
– po dokonaniu zgłoszenia tego wynalazku w Urzędzie Patentowym.”

3. Jak można dokonać międzynarodowego zgłoszenia patentowego?

 • osobiście
 • pocztą
 • faksem
 • elektronicznie
   

4. W przypadku przesłania zgłoszenia telefaksem, oryginał zgłoszenia powinien wpłynąć do Urzędu w terminie 14 dni (a nie 30 dni jak w procedurze krajowej) od daty nadania zgłoszenia faksem. Aby zachować datę zgłoszenia z telefaksu, przesłany w późniejszym terminie oryginał zgłoszenia musi być tożsamy z dokumentacją przesłaną telefaksem.

5. W jakim języku powinno być dokonane międzynarodowe zgłoszenie patentowe?

Zgłoszenie międzynarodowe, składane w Urzędzie Patentowym RP jako urzędzie przyjmującym, musi być sporządzone: - w jednym z 4 języków: języku polskim, angielskim, niemieckim lub francuskim jeżeli zgłaszający wybierze Europejski Urząd Patentowy jako Międzynarodowy Organ Poszukiwań lub - w języku polskim lub w języku angielskim jeżeli zgłaszający wybierze Wyszehradzki Instytut Patentowy jako Międzynarodowy Organ Poszukiwań.

6. Co powinno zawierać międzynarodowe zgłoszenie patentowe?

Zgłoszenie międzynarodowe powinno zawierać: opis, jedno lub więcej zastrzeżeń, jeden lub więcej rysunków - jeśli są wymagane, skrót oraz podanie, które powinno być sporządzone na formularzu opracowanym przez Biuro Międzynarodowe. Do zgłoszenia mogą być dołączone inne dokumenty, jak np. dokument pełnomocnictwa czy nośnik elektroniczny zawierający listę sekwencji.

Opis powinien ujawniać wynalazek w sposób na tyle jasny i wyczerpujący, aby wynalazek mógł być wykonany przez specjalistę. Na początku znajdować musi się tytuł wynalazku zgodny z tytułem zawartym w podaniu. Opis wynalazku ma określać dziedzinę techniki, której dotyczy wynalazek. Ma on również wskazywać stan techniki, który zgodnie z wiedzą zgłaszającego może być przydatny do zrozumienia wynalazku. Opis musi ujawniać zastrzegany wynalazek w taki sposób, że problem techniczny oraz jego rozwiązanie muszą być zrozumiałe. W opisie musi być szczegółowo podany co najmniej jeden sposób wykonania zastrzeganego wynalazku jak również wskazany sposób, w jaki wynalazek możliwy jest do przemysłowego stosowania.

Zastrzeżenie lub zastrzeżenia powinny określać przedmiot żądanej ochrony. Zastrzeżenia powinny być jasne i zwięzłe. Powinny być w całości poparte opisem. Zastrzeżenia powinny zawierać część niezamienną wskazującą cechy techniczne wynalazku określające przedmiot wynalazku, oraz część znamienną wyszczególniającą cechy techniczne, o ochronę których ubiega się zgłaszający. Każde zastrzeżenie przedstawiające istotne cechy wynalazku może posiadać jedno lub więcej następnych zastrzeżeń dotyczących szczególnych postaci wynalazku.

Skrót powinien zawierać zwięzłe streszczenie tego, co zostało przedstawione w opisie, zastrzeżeniach i rysunkach. Powinien być zredagowany w sposób pozwalający na jasne zrozumienie zagadnienia technicznego, aby stanowił wystarczający instrument dla celów poszukiwań w określonej dziedzinie techniki. Zalecane jest, aby skrót nie zawierał więcej niż sto pięćdziesiąt słów.

Wszystkie wymogi formalne zgłoszenia, w tym informacje dotyczące redagowania opisu, zastrzeżeń patentowych, skrótu oraz rysunków zawarte są w Regulaminie wykonawczym PCT.

Zgłoszenie międzynarodowe powinno również spełniać wymagania co do formy zewnętrznej - tzn. odpowiedniej numeracji stron opisu, zastrzeżeń patentowych, skrótu, osobnej numeracji stron z rysunkami, odpowiednich marginesów.

Podanie zgłoszenia międzynarodowego powinno być złożone na formularzu opracowanym przez Biuro Międzynarodowe Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO). Zawiera ono: wniosek, tytuł wynalazku, dane dotyczące zgłaszającego i, w razie potrzeby, pełnomocnika; dane dotyczące twórcy; oświadczenie zastrzegające pierwszeństwo z wcześniejszego zgłoszenia wskazujące datę oraz kraj, w którym dokonano tego zgłoszenia (o ile ma to zastosowanie). Podanie powinno być podpisane. Formularz (wspólny dla wynalazków i wzorów użytkowych) należy wypełnić zgodnie z uwagami (NOTES) zamieszczonymi w jego końcowej części.

Formularze dostępne są na stronie internetowej Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

Wszystkie części zgłoszenia powinny być złożone w trzech egzemplarzach.

7. Opłaty związane z dokonaniem międzynarodowego zgłoszenia patentowego.

Po dokonaniu zgłoszenia, w ciągu jednego miesiąca licząc od daty wniesienia do Urzędu, należy wnieść następujące opłaty:

1. OPŁATA ZA ZGŁOSZENIE MIĘDZYNARODOWE

- opłata za zgłoszenie - 1330 CHF

- opłata za każdy arkusz powyżej 30 stron (wliczając strony formularza) - 15 CHF

Osobom fizycznym przysługuje zniżka w wysokości 90%. Osoby te płacą 10% należnej opłaty międzynarodowej.

Jeżeli zgłoszenie międzynarodowe zostało dokonane w formie elektronicznej, zgłaszającemu przysługuje zniżka w wysokości - 200 CHF.

Opłatę za zgłoszenie można wnieść w jeden z dwóch wybranych przez siebie sposobów tj. wpłata na konto walutowe CHF lub ekwiwalent złotówkowy.

Konto walutowe w CHF Urzędu Patentowego RP

BGK: 51 1130 1017 0020 0710 1720 0004
SWIFT (BIC): GOSKPLPW
IBAN: PL 51 1130 1017 0020 0710 1720 0004

Służy do ewidencji wpłat w CHF z tytułu:
- opłat za zgłoszenie międzynarodowe

W przypadku dokonania wpłaty waluty CHF na konto Urzędu, należy również wnieść opłatę na poczet kosztów bankowych w wysokości 125 PLN na konto: BGK Region Mazowiecki 14 1130 1017 0200 0000 0013 7216

Ekwiwalent złotówkowy opłaty walutowej (CHF), przeliczony na PLN wg kursu sprzedaży NBP w dniu wpłaty i powiększony o 15%.

Dodatkowe 15% płatności wiąże się przede wszystkim z wysokością port bankowych przy wysyłce walut zagranicznych oraz z ryzykiem kursowym (w przypadku nadpłaty różnica zostanie zwrócona wpłacającemu).

NBP 82 1010 1010 0025 8313 9120 0000

2. OPŁATA ZA POSZUKIWANIE (SEARCH): EPO - 1775 EUR; VPI - 1775 EUR

Jeżeli zgłaszający wybierze Wyszehradzki Instytut Patentowy jako Międzynarodowy Organ Poszukiwań i zgłoszenie międzynarodowe oparte jest na pierwszeństwie i jeżeli można wykorzystać wyniki wcześniejszego poszukiwania przeprowadzonego przez urząd krajowy dowolnego z umawiających się państw, zgłaszającemu przysługuje zwrot opłaty za poszukiwanie w wysokości 40% (tj. 710 EUR).

Opłatę za zgłoszenie można wnieść w jeden z dwóch wybranych przez siebie sposobów tj. wpłata na konto walutowe EUR lub ekwiwalent złotówkowy.

Konto walutowe w EUR Urzędu Patentowego RP

NBP: 69 1010 1010 0025 8315 1697 8000
SWIFT (BIC): NBPLPLPW
IBAN: PL 69 1010 1010 0025 8315 1697 8000

Służy do ewidencji wpłat w EUR z tytułu:
- opłat za poszukiwanie międzynarodowe.

W przypadku dokonania wpłaty waluty EUR na konto Urzędu, należy również wnieść opłatę na poczet kosztów bankowych w wysokości 20 PLN na konto: NBP 82 1010 1010 0025 8313 9120 0000.

Ekwiwalent złotówkowy opłaty walutowej (EUR), przeliczony na PLN wg kursu sprzedaży NBP w dniu wpłaty i powiększony o 15%.

Dodatkowe 15% płatności wiąże się przede wszystkim z wysokością port bankowych przy wysyłce walut zagranicznych oraz z ryzykiem kursowym (w przypadku nadpłaty różnica zostanie zwrócona wpłacającemu).

NBP 82 1010 1010 0025 8313 9120 0000

3. OPŁATA ZA PRZEKAZANIE: 300 zł

Opłatę należy wnieść na konto:

NBP O/O Warszawa 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000

4. OPŁATA ZA DOKUMENT/Y PIERWSZEŃSTWA

- do 20 stron - 60 zł

- powyżej 20 stron - 125 zł

Opłatę należy wnieść na konto:

NBP O/O Warszawa 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000

UWAGA: w związku z dokonanymi wpłatami w tytule przelewu należy wpisać numer zgłoszenia międzynarodowego PCT np. PCT/PL2018/000000

 

MIĘDZYNARODOWE BADANIE WSTĘPNE

Polska objęta jest postanowieniami Rozdziału II Układu PCT dlatego zgłaszający może wystąpić z wnioskiem o międzynarodowe badanie wstępne. Dla Polski Międzynarodowym Organem Badań Wstępnych jest Europejski Urząd Patentowy i od 1 lipca 2016r. Wyszehradzki Instytut Patentowy. Zgłaszający składa wniosek (w 1 egz.) bezpośrednio do EPO, wysyłając go po adresem: European Patent Office, D – 80298 München, Germany lub do VPI, wysyłając go pod adresem: Visegrad Patent Institute, II. János Pál pápa tér 7., H- 1081 Budapest, Węgry

We wniosku, który należy sporządzić na specjalnym formularzu (dostępnym siedzibie UPRP lub w za pośrednictwem strony internetowej WIPO), zgłaszający wskazuje państwa w których zamierza wykorzystać wyniki badania wstępnego (”Państwa Wybrane”). Międzynarodowy Organ Badań Wstępnych/EPO pobiera opłatę za badanie wstępne w wysokości 1830 EUR i opłatę manipulacyjną – 175 EUR, a Międzynarodowy Organ Badań Wstępnych/XV pobiera opłatę za badanie wstępne w wysokości 900 EUR i opłatę manipulacyjną – 175 EUR,

Opłaty te należy przekazać na poniżej podane konta w terminie do 1 miesiąca od daty wysłania wniosku (osobom fizycznym przysługuje zniżka 90% tylko na opłatę manipulacyjną).

Należne opłaty należy wnieść na konto Europejskiego Urzędu Patentowego:
COMMERZBANK AG
Promenadeplatz 7
80273 Munich, Germany
BLZ/Account No.: 70080000/3 338 800 00
BIC: DRESDEFF
IBAN: DE20700800000333880000
SWIFT CODE: DRESDEFF700

lub

na konto Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego:
Raiffeisen Bank Zrt., 1133 Budapest, Váci út 116-118
IBAN: HU66-12012204-01799099-00200000
SWIFT Code: UBRTHUHB

Na obu przelewach zaznaczyć: za zgłoszenie międzynarodowe PCT/PL2016/0000...,a w roku następnym PCT/PL2017/ /0000... itd.

Wniosek o międzynarodowe badanie wstępne należy złożyć przed upływem:
a) 22 miesięcy od daty pierwszeństwa lub
b) 3 miesięcy od daty przekazania zgłaszającemu sprawozdania z poszukiwania oraz pisemnej opinii sporządzonej na podstawie Zasady 43 bis.1 lub oświadczenia, o którym mowa w Artykule 17.2 (a).
w zależności od tego który termin upływa później.

Wniosek należy wysłać minimum 5 dni przed upływem terminu.

Niezależnie od tego czy wniosek o badanie wstępne został złożony czy nie, wejście w fazę krajową następuje w 30 lub 31 miesiącu (w zależności od wybranego państwa) licząc od daty pierwszeństwa.

Wyjątek stanowią państwa: Luksemburg (LU), Tanzania (TZ), Uganda (UG). Państwa te ciągle obowiązuje 20-miesięczny termin na wejście w fazę krajową (bez badania wstępnego). Ma to miejsce tylko wtedy gdy zgłaszający chce wejść bezpośrednio w fazę krajową w tych państwach. Gdy wejście w fazę krajową ma nastąpić poprzez patent regionalny (EP lub AP) obowiązuje termin 31 miesięcy licząc od daty pierwszeństwa.

W w/w państwach termin na złożenie wniosku o międzynarodowe badanie wstępne wynosi 19 miesięcy licząc od daty pierwszeństwa.


OMÓWIENIE PROCEDURY PCT

Procedura PCT składa się z dwóch głównych faz. Rozpoczyna się od wniesienia zgłoszenia międzynarodowego - tzw. faza międzynarodowa, i kończy się (w przypadku pozytywnego wyniku na rzecz zgłaszającego) udzieleniem patentu krajowego lub regionalnego - faza krajowa lub faza regionalna.

Faza międzynarodowa składa się (jeżeli zostanie zakończona) z kilku głównych etapów:

 • wniesienia zgłoszenia międzynarodowego przez zgłaszającego i postępowania wdrażającego przez „urząd przyjmujący” w odniesieniu do tego zgłoszenia,
 • sporządzenia przez jeden z Międzynarodowych Organów Poszukiwań sprawozdania z międzynarodowych poszukiwań wraz z pisemną opinią stwierdzającą, czy zastrzegany wynalazek wydaje się być nowy, odznacza się poziomem wynalazczym (nieoczywistością) oraz nadaje się do przemysłowego stosowania,
 • publikacji zgłoszenia międzynarodowego wraz ze sprawozdaniem z międzynarodowych poszukiwań,
 • przekazania zgłoszenia międzynarodowego przez Biuro Międzynarodowe (WIPO) krajowym lub regionalnym urzędom, w których zgłaszający (zgodnie ze swoim życzeniem) ubiega się o patent na podstawie swojego zgłoszenia międzynarodowego (tzw. „urzędom wyznaczonym”),
 • sporządzenia przez Biuro Międzynarodowe na rzecz Międzynarodowego Organu Poszukiwań sprawozdania noszącego tytuł: „Wstępne sprawozdanie międzynarodowe co do zdolności patentowej” - IPRP (Rozdział I Układu o współpracy patentowej) w przypadku, gdy zgłaszający nie wystąpi z wnioskiem o sporządzenie raportu międzynarodowego badania wstępnego oraz przekazanie jednej kopii zgłaszającemu,
 • przekazania sprawozdania (IPRP) do wyznaczonych urzędów w ustawowym terminie,
 • sporządzenia przez jeden z Międzynarodowych Organów Badań Wstępnych (w przypadku wystąpienia przez zgłaszającego z wnioskiem o międzynarodowe badanie wstępne) raportu z badań zwanego: „Wstępnym sprawozdaniem międzynarodowym na temat zdolności patentowej” (Rozdział II Układu o współpracy patentowej).
 • Niezależnie od tego czy wniosek o badanie wstępne został złożony czy nie, wejście w fazę krajową następuje w 30 lub 31 miesiącu (w zależności od wybranego państwa) od daty pierwszeństwa.


Końcowym etapem fazy międzynarodowej są czynności, jakie zgłaszający musi podjąć przed urzędami wyznaczonymi (wybranymi). Należy do nich przede wszystkim: uiszczenie wymaganych opłat krajowych lub regionalnych, dostarczenie tłumaczenia zgłoszenia na język urzędowy danego kraju (o ile jest to wymagane) oraz wyznaczenie zawodowego przedstawiciela (jeżeli istnieje taka konieczność).

Następnie urzędy krajowe badają zgłoszenie pod względem formalnym i merytorycznym i udzielają bądź odmawiają udzielenia patentu krajowego lub regionalnego - jest to faza krajowa.

WYSZEHRADZKI INSTYTUT PATENTOWY

Wyszehradzki Instytut Patentowy (WIP) zapewnia zgłaszającym z Polski, Czech, Słowacji i Węgier łatwiejszy i bardziej przyjazny dostęp do międzynarodowej procedury ochrony patentowej w systemie PCT (Patent Cooperation Treaty) administrowanym przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO).

Układ o współpracy patentowej (PCT) został zawarty w Waszyngtonie w 1970 r. Umożliwia on zgłaszającym dostęp do uproszczonej i tańszej procedury uzyskiwania patentów w 148 krajach należących do Układu. Dzięki tej procedurze zgłaszający, dokonując tylko jednego zgłoszenia międzynarodowego i wnosząc za nie tylko jedną opłatę, może ocenić swoje szanse na uzyskanie patentu w dowolnej liczbie państw członkowskich PCT, w których zamierza ubiegać się o ochronę swojego wynalazku.

W ramach procedury PCT zgłaszający może dokonać zgłoszenia międzynarodowego albo za pośrednictwem swojego krajowego urzędu własności przemysłowej, który pełni wówczas funkcję urzędu przyjmującego, albo bezpośrednio w Biurze Międzynarodowym WIPO. W pierwszym przypadku, jeśli zgłaszający jest podmiotem polskim, może on dokonać międzynarodowego zgłoszenia wyłącznie w jednym z trzech języków urzędowych Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO), który obecnie jest dla polskich zgłaszających jedynym Międzynarodowym Organem Poszukiwań i Badań Wstępnych. W drugim przypadku może on dokonać zgłoszenia w języku polskim, ale w ciągu jednego miesiąca od daty takiego zgłoszenia zobowiązany jest do dostarczenia tłumaczenia na jeden z języków urzędowych EPO (tj. angielski, francuski lub niemiecki). Zgłoszenie poddawane jest międzynarodowej procedurze przed Międzynarodowym Organem Poszukiwań i opcjonalnie na wniosek zgłaszającego przed Międzynarodowym Organem Badań Wstępnych. Organy te sporządzają odpowiednio sprawozdanie z międzynarodowego poszukiwania w stanie techniki i sprawozdanie z międzynarodowego badania wstępnego. Sprawozdania te stanowią dla zgłaszającego podstawę do oceny jego szans na uzyskanie patentu.

Od dnia 1 lipca 2016 r. zgłaszający z państw członkowskich Grupy Wyszehradzkiej mogą również korzystać z usług Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego (WIP), który, tak jak EPO, działa jako Międzynarodowy Organ Poszukiwań oraz Międzynarodowy Organ Badań Wstępnych. Zadania związane z przeprowadzaniem międzynarodowego poszukiwania oraz międzynarodowego badania wstępnego wykonują krajowe urzędy własności przemysłowej państw członkowskich WIP, przy czym każdy dla podmiotów z własnego kraju, umożliwiając tym samym prowadzenie procedury w języku krajowym państwa członkowskiego. Wybierając WIP polscy zgłaszający uzyskują możliwość wniesienia zgłoszenia międzynarodowego do Urzędu Patentowego RP w języku polskim, przy czym zgłaszający jest zobowiązany do dostarczenia (dla celów publikacji) tłumaczenia na jeden z 10 języków wskazanych w Regulaminie PCT w ciągu 14 miesięcy od daty pierwszeństwa.

Wyszehradzki Instytut Patentowy jest organizacją międzyrządową do spraw współpracy patentowej, posiadającą osobowość prawną oraz autonomię administracyjną i finansową. Organem zarządzającym jest Rada Administracyjna składająca się z przedstawicieli wszystkich państw członkowskich. Siedzibą Instytutu jest Budapeszt, natomiast urzędy własności przemysłowej umawiających się państw pełnią funkcję Instytutu.

Działalność Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego przynosi istotne korzyści krajowym użytkowników systemu PCT, a zwłaszcza małym i średnim przedsiębiorstwom. Dzięki temu, że Urząd Patentowy RP, w ramach Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego, pełni funkcję Międzynarodowego Organu Poszukiwań i Badań Wstępnych PCT, polscy użytkownicy mają możliwość procedowania w języku polskim we własnym kraju.

Zgłaszający, który wybiera Wyszehradzki Instytut Patentowy jako Międzynarodowy Organ Poszukiwań/Badań Wstępnych uzyskuje refundację 40% opłaty za sporządzenie przez Instytut sprawozdania z międzynarodowego poszukiwania w stanie techniki, o ile skorzysta z pierwszeństwa ze zgłoszenia krajowego i przedstawi sprawozdanie z krajowego poszukiwania. Pełna opłata ustalona przez WIPO wynosi obecnie 1875 euro, praktycznie więc zamiast tej kwoty zgłaszający zapłaci jedynie 1125 euro. Dodatkową korzyścią jest również możliwość odroczenia konieczności dostarczenia do WIPO tłumaczenia zgłoszenia dla celów publikacji do 14 miesięcy od daty pierwszeństwa, a w przypadku uzyskania negatywnej opinii Organu Międzynarodowego zgłaszający może wycofać zgłoszenie i wówczas nie musi ponosić w ogóle kosztów tłumaczenia. Ponadto w przypadku ubiegania się o patent europejski w ramach procedury PCT zgłaszający, posiadający międzynarodowe sprawozdanie z poszukiwań sporządzone przez WIP, może skorzystać ze zniżki w opłacie za dodatkowe europejskie sprawozdanie z poszukiwań, którą zobowiązani są wnosić zgłaszający, jeśli ich sprawozdanie z poszukiwań/badań wstępnych pochodzi od innych Organów Międzynarodowych niż Europejski Urząd Patentowy. Zamiast pełnej opłaty 1300 euro, zgłaszający zobowiązany będzie do wniesienia obniżonej opłaty wynoszącej 190 euro.

Wyszehradzki Instytut Patentowy może wykonywać także inne zadania z zakresu współpracy patentowej np. prowadzenie poszukiwań i badań na zlecenie innych urzędów patentowych, które nie posiadają odpowiedniej kadry ani odpowiednich narzędzi do samodzielnego wykonywania tych zadań, lub też mają tak dużą liczbę zgłoszeń, że muszą korzystać z pomocy innych instytucji. Do dodatkowych zadań Instytutu należy również m.in. przeprowadzanie na wniosek zgłaszającego dodatkowych poszukiwań międzynarodowych oraz poszukiwań typu międzynarodowego po wejściu w życie przygotowywanej nowelizacji Ustawy prawo własności przemysłowej.

Ulotka informacyjna Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego

Oficjalna strona internetowa Wyszehradzkiego Instytutu Patentowego