Słowo Definicja
Poziom wynalazczy

Warunek wymagany do uzyskania patentu, wynalazek uważa się za posiadający poziom wynalazczy, jeżeli wynalazek ten nie wynika dla znawcy, w sposób oczywisty, ze stanu techniki.