Okres ochrony patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy biegnie od daty zgłoszenia wynalazku w Urzędzie Patentowym RP i wynosi odpowiednio 20 lat dla patentu i 10 lat dla prawa ochronnego. Jednak ochrona prawna powstaje na mocy decyzji o udzieleniu patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy, pod warunkiem uiszczenia w terminie wszystkich opłat związanych z udzieleniem i utrzymaniem ochrony, a także jeżeli nie zostało w tym czasie skutecznie przeprowadzone postępowanie o unieważnienie patentu lub prawa ochronnego na wzór użytkowy.

Dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia patentu jest możliwe po uzyskaniu patentu, a dochodzenie roszczeń z tytułu naruszenia prawa ochronnego po jego udzieleniu.