Projekt Urzędu Patentowego RP Własność Intelektualna w Twojej Firmie - infografika.png

Kto może skorzystać z usługi w ramach projektu?

Możesz skorzystać z usługi w ramach projektu, jeśli:

 • Twoja firma należy do sektora MŚP, czyli jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem. [Aby się przekonać, czy spełniasz ten warunek, zapoznaj się z definicją MŚP i skorzystaj z kwalifikatora przygotowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości: Sprawdź.]
 • prowadzisz działalność mieszczącą się w obszarze tzw. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (KIS). [Aby dowiedzieć się więcej na temat KIS, czytaj tutaj.]
 • wraz z udzielonym dofinansowaniem na usługę nie przekroczysz limitu tzw. pomocy de minimis (o ile korzystałeś ze wsparcia pochodzącego ze środków publicznych). [Dowiedz się więcej, czym jest pomoc de minimis.]
 • Twoje przedsiębiorstwo zarejestrowane jest na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj się̨ z nami! Kontakt

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie unijne można uzyskać na pokrycie 90% lub 95% kosztów usługi identyfikacji własności intelektualnej świadczonej w ramach projektu (patrz niżej: Ile wynosi koszt usługi?).

Dlaczego warto?

 • Zyskasz wiedzę, jak chronić swoją własność intelektualną, czyli np. logo, tajemnicę przedsiębiorstwa, wynalazki, projekty wzornicze itp. 
 • Będziesz wiedział, jakie korzyści możesz czerpać z ochrony własności intelektualnej. 
 • Dowiesz się, jak uzyskać patent, jak korzystać z praw autorskich, jak konstruować umowy z pracownikami, mając na względzie własność intelektualną. 
 • Zyskasz praktyczną wiedzę, którą będziesz mógł wykorzystać w celu zwiększenia konkurencyjności swojej firmy.

Podobna usługa jest oferowana przez urzędy do spraw własności intelektualnej w wielu krajach UE. Z powodzeniem skorzystało z niej już tysiące firm. I Ty możesz się znaleźć w gronie przedsiębiorców świadomie chroniących swoją własność intelektualną.

Jak złożyć wniosek?

Zachęcamy do zapoznania się z instrukcją, gdzie krok po kroku wyjaśniamy pojęcia i wskazujemy, co należy wpisać w odpowiednie rubryki.

Jakie są etapy usługi?

Krok 1 – Składasz wniosek poprzez formularz na stronie internetowej.

Krok 2 – Po weryfikacji Twojego wniosku nasz pracownik kontaktuje się z Tobą. Podpisujesz umowę z Urzędem oraz z Wykonawcą usługi. Opłacasz wkład własny i umawiacie spotkanie (jeśli sobie życzysz, również online) z Wykonawcą usługi.

Krok 3 – Wykonawca dokonuje analizy potencjału własności intelektualnej w Twojej firmie oraz przygotowuje dla Ciebie raport, który przechodzi kontrole jakości w Urzędzie Patentowym RP.

Krok 4 – Spotykasz się ponownie z Wykonawcą, który przedstawia rekomendacje dla Twojej firmy.

Krok 5 – Jeśli chcesz, korzystasz z dalszej pomocy oferowanej przez profesjonalistów bądź programy wsparcia lub działasz od razu, wdrażając rekomendacje!

Co zawiera raport dla przedsiębiorcy?

Na podstawie szczegółowego wywiadu z przedsiębiorcą Wykonawcy przygotowują raport z rekomendacjami. Taki dokument będzie zawierał m.in. analizę stanu obecnej ochrony praw własności intelektualnej w przedsiębiorstwie (np. informacje o wykorzystywanych sposobach ochrony własności intelektualnej; analizę działalności przedsiębiorcy pod kątem wykorzystania narzędzi i sposobów ochrony własności intelektualnej, informacje na temat zidentyfikowanych luk w systemie ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej).W raporcie znajdą się również rekomendacje dalszych działań, np.: rekomendacje w zakresie ochrony własności intelektualnej dla przedsiębiorcy dotyczące konkretnych obszarów funkcjonowania firmy; szacowany koszt implementacji rekomendowanych rozwiązań; propozycje programów dalszego wsparcia publicznego MŚP oferowane przez samorządy, agencje rządowe i odpowiednie instytucje zajmujące się rozdzielaniem środków unijnych.

Pragniemy podkreślić, że raport zawiera informacje, które mają charakter rekomendacji, a decyzja, co do podjęcia konkretnych działań, należy wyłącznie do przedsiębiorcy.

Jaki jest cel projektu?

Jak wykazują badania, polskie przedsiębiorstwa – w porównaniu do pozostałych państw Unii Europejskiej – w niewielkim stopniu korzystają z ochrony przysługujących im praw własności intelektualnej oraz rzadko dostrzegają wymierne korzyści płynące ze świadomej ochrony tych praw.

W związku z tym, celem projektu Urzędu Patentowego RP jest kształtowanie praktycznych umiejętności przedsiębiorców w zakresie wykorzystania ochrony własności intelektualnej, w tym przemysłowej oraz uświadomienie ich co do możliwości czerpania korzyści z tej ochrony.

Jakie są planowane efekty projektu?

Spodziewane mierzalne efekty projektu to m.in. nowe:

 • zgłoszenia przedmiotów własności przemysłowej;
 • udzielone prawa wyłączne na przedmioty własności przemysłowej;
 • zawarte umowy licencyjne dotyczące praw własności intelektualnej;
 • zawarte umowy w zakresie przeniesienia praw własności intelektualnej;
 • wewnętrzne regulacje wdrożone w przedsiębiorstwie w zakresie ochrony i zarządzania własnością intelektualną;
 • umowy zawarte z pracownikami przedsiębiorstwa, zawierające klauzule dotyczące własności intelektualnej;
 • inne instrumenty jak np. dokonana wycena dóbr niematerialnych i prawnych.

Jaka jest wartość i czas trwania projektu?

Wartość całego projektu wynosi 4 544 020 zł. Projekt w całości finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie 2.6 „Projekt pozakonkursowy Urzędu Patentowego RP”, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Jaki jest koszt usługi?

Koszt usługi uzależniony jest od oferty złożonej przez Wykonawcę (waha się w przedziale ok. 2-4 tys. zł.), z czego w dofinansowane jest 95% (w przypadku mikro przedsiębiorstw) lub 90% (w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw) kosztów usługi.

Jaki jest harmonogram projektu?

Projekt został zaplanowany jako pilotażowy i będzie trwał do końca sierpnia 2022 roku lub do wyczerpania środków. Nabór wniosków jest ciągły, jednakże ostatnie wnioski będzie można składać do końca kwietnia 2022 roku.