Projekt Urzędu Patentowego RP Własność Intelektualna w Twojej Firmie

Krajowe Inteligentne Specjalizacje

MŚP

Pomoc de minimis

Przedmioty ochrony

Urząd Patentowy RP

Ustawa prawo własności przemysłowej

Własność intelektualna

Własność przemysłowa

Wniosek

Wykonawca usług

Wynalazek

Wzór przemysłowy

Znak towarowy

 

Krajowe Inteligentne Specjalizacje

Krajowe Inteligentne Specjalizacje są to branże, których rozwój zapewnia tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych, zwiększenie wartości dodanej gospodarki i podniesienie jej konkurencyjności na arenie międzynarodowej.

W 2010 roku Komisja Europejska przyjęła Strategię Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu.

W Strategii wskazano 3 priorytety: 

  1. wzrost inteligentny (ang. smart growth), czyli rozwój oparty na wiedzy i innowacjach;
  2. wzrost zrównoważony (ang. sustainable growth), czyli transformacja w kierunku gospodarki konkurencyjnej i niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów;
  3. wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (ang. inclusive growth), czyli wspieranie gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.

Aby realizować powyższe priorytety Rada Ministrów, 8 kwietnia 2014 r. przyjęła Program Rozwoju Przedsiębiorstw, którego integralną część stanowi Krajowa Inteligentna Specjalizacja (KIS). Dokument przedstawia proces analityczny wyłaniania inteligentnych specjalizacji na poziomie krajowym (obszary B+R+I) oraz zarys procesu ich monitorowania i aktualizacji.

Czytaj więcej o KIS tutaj (serwis gov.pl) i tutaj (serwis poświęcony w całości KIS).

MŚP

Zgodnie z aktualnym prawodawstwem Unii Europejskiej, na kategorię mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) składają̨ się̨ przedsiębiorstwa, zatrudniające mniej niż 250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro, a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

Za przedsiębiorstwo uważa się̨ „podmiot prowadzący działalność gospodarcza bez względu na jego formę̨ prawną”.

O zakwalifikowaniu przedsiębiorstwa do grupy mikro, małych, średnich decydują̨ następujące czynniki: liczba zatrudnionych osób, roczny obrót i całkowity bilans roczny.

Wielkości, które określają dane przedsiębiorstwo:

Kategoria przedsiębiorstwa

Liczba osób zatrudnionych

i

Roczny obrót

lub

Całkowity bilans roczny

MIKRO

<10

≤ 2 mln euro

≤ 2 mln euro

MAŁE

<50

≤ 10 mln euro

≤ 10 mln euro

ŚREDNIE

<250

≤ 50 mln euro

≤ 43 mln euro

Czytaj więcej na temat definicji MŚP w broszurze wydanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP).

Aby się przekonać, czy twoje przedsiębiorstwo należy do sektora MŚP, skorzystaj z kwalifikatora przygotowanego przez PARP.

Pomoc de minimis

Pomoc de minimis jest jedną z form wsparcia przedsiębiorców. Od 1 stycznia 2014 roku zasady przyznawania pomocy de minimis reguluje Rozporządzenie Komisji Europejskiej 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r.

Idea pomocy de minimis wywodzi się z zasady, iż pomoc o stosunkowo niskiej wartości nie jest w stanie naruszyć konkurencji lub wywierać znaczącego wpływu na handel między państwami członkowskimi UE. W związku z tym to państwa członkowskie UE samodzielnie decydują o formie i wysokości przyznawanej pomocy.

Pomoc de minimis może być udzielona przedsiębiorcy w różnych formach: na szkolenia, inwestycje, ale także w formie zwolnień podatkowych czy umorzenia odsetek ZUS i innych. Ponieważ każdy przedsiębiorca ma ograniczoną kwotowo wartość pomocy de minimis, jaką może otrzymać – warto sprawdzić, czy otrzymując daną pomoc nie przekraczamy dopuszczalnego limitu. Limit otrzymanej pomocy de minimis można zweryfikować w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK). 

Informacje na temat pomocy de minimis na stronie UOKiK.

Przedmioty ochrony

Posiadane przez nas przedmioty własności intelektualnej podlegają ochronie, o ile udzielone nam zostaną prawa wyłączne (w przypadku przedmiotów własności przemysłowej) lub na mocy samego prawa, gdy mamy do czynienia z utworem (mówimy wtedy o ochronie praw autorskich). Patrz też wyżej: „Własność przemysłowa” i „Własność intelektualna”.

Urząd Patentowy RP

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP), istniejący od 1918 roku, jest centralnym organem administracji rządowej właściwym dla spraw dotyczących ochrony własności przemysłowej, a jego podstawowym zadaniem jest udzielanie praw wyłącznych na przedmioty ochrony własności przemysłowej Urząd działa na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

Czytaj więcej o strukturze i zadaniach Urzędu Patentowego RP.

Ustawa prawo własności przemysłowej

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz.U. 2001 nr 49 poz. 508) jest podstawowym krajowym aktem normatywnym regulującym kwestie uzyskiwania i ochrony praw do znaków towarowych, wynalazków, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i innych praw wyłącznych a także normuje zadania i organizację Urzędu Patentowego RP.

Własność intelektualna

Własność intelektualna to obszerne pojęcie obejmujące wszelkie wytwory ludzkiego umysłu. Zgodnie z art. 2 pkt VIII) Konwencji o ustanowieniu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), własność intelektualna oznacza prawa odnoszące się do: dzieł literackich, artystycznych i naukowych, interpretacji artystów interpretatorów, wynalazków z każdej dziedziny techniki, odkryć naukowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, nazw handlowych oraz oznaczeń handlowych, ochrony przed nieuczciwą konkurencją. Pojęcie to obejmuje m.in. prawo autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej, prawa do baz danych, dobra osobiste czy inne prawa do know-how. 

Własność przemysłowa

Własność przemysłowa jest rodzaj praw wyłącznych wynikających z krajowego, międzynarodowego lub regionalnego ustawodawstwa. Zgodnie z art. 1 ust. 2 Konwencji Paryskiej o ochronie własności przemysłowej, przedmiotem ochrony własności przemysłowej są patenty na wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwa handlowa i oznaczenia pochodzenia lub nazwy pochodzenia, jak również zwalczanie nieuczciwej konkurencji. Z kolei zgodnie z obowiązującą w Rzeczypospolitej Polskiej ustawą – Prawo własności przemysłowej prawami wyłącznymi są np.: patent, dodatkowe prawo ochronne dla produktów leczniczych i produktów ochrony roślin, prawo ochronne na wzór użytkowy, prawo ochronne na znak towarowy, prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, prawo z rejestracji oznaczenia geograficznego, prawo z rejestracji topografii układów scalonych.

O przedmiotach własności przemysłowej, podlegających ochronie czytaj więcej tutaj.

Wniosek

Wypełniany w formie elektronicznej i podpisany elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym dokument, który stanowi wyraz chęci przystąpienia do projektu „Własność intelektualna w Twojej firmie” i otrzymania dofinansowania na usługę oferowaną w jego ramach.

Wykonawca usług

Usługę świadczą w imieniu Urzędu Patentowego RP starannie wyselekcjonowani specjaliści, zwani Wykonawcami usług. Co ich wyróżnia? 

Specjaliści w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, technologii i komercjalizacji

Zadbaliśmy o to, by usługę świadczyli najlepsi specjaliści nie tylko świetnie znający się na prawie, ale też mający wiedzę i doświadczenie w nowoczesnych gałęziach gospodarki. 

Doświadczeni w kontaktach z biznesem

Nasi Wykonawcy to praktycy, na co dzień pracujący z przedstawicielami małych i średnich przedsiębiorstw. 

Odpowiednio przeszkoleni

Aby zapewnić przedsiębiorcom wysoki, jednolity standard usług, wszyscy Wykonawcy zostali uprzednio przeszkoleni przez Urząd Patentowy RP. 

Wynalazek

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej podobnie jak inne akty prawne na świecie dotyczące dziedziny własności przemysłowej, nie definiuje pojęcia wynalazku. Ustawa ta wskazuje natomiast, na jakie wynalazki może być udzielona ochrona.

Ustawa w art. 24 stanowi, że patenty są udzielane – bez względu na dziedzinę techniki – na wynalazki, które są:

  1. nowe (tj. nigdzie wcześniej nie ujawnione),
  2. posiadają poziom wynalazczy,
  3. nadają się do przemysłowego stosowania,
  4. są rozwiązaniem o charakterze technicznym;

Czytaj więcej o wynalazkach i patentach.

Wzór przemysłowy

Zgodnie z definicją zawartą w ustawie Prawo własności przemysłowej (art. 102) wzorem przemysłowym jest postać wytworu lub jego części, nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, fakturę lub materiał wytworu oraz przez jego ornamentację. Wzór przemysłowy jest kategorią przeznaczoną do ochrony wyglądu zewnętrznego dowolnego produktu przemysłowego lub rzemieślniczego (z wyłączeniem programów komputerowych). Mogą to być zarówno produkty dwuwymiarowe np. etykiety, wzory graficzne, logo, ornamentacja, jak również klasyczne przedmioty przestrzenne np. buty, meble, zabawki.

Czytaj więcej o wzorach przemysłowych i ich ochronie.

Znak towarowy

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów i/lub usług jednego przedsiębiorcy od towarów i/lub usług innego przedsiębiorcy oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu ochrony udzielonej na znaku.

Żeby można byłoby udzielić na nie ochrony muszą one spełniać jednocześnie dwa, łączne kryteria:

  1. muszą nadawać się do odróżnienia towarów i/lub usług jednego przedsiębiorstwa od drugiego przedsiębiorstwa,
  1. muszą nadawać się do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych.   

Znaki towarowe są oznaczeniami stosowanymi w handlu, służącymi do identyfikacji produktów i/lub usług konkretnego przedsiębiorcy. Umożliwiają one odróżnianie produktów tego samego rodzaju oferowanych przez różnych przedsiębiorców, stanowiąc tym samym podstawę budowania wizerunku i reputacji marki.

Wyróżnia się wiele rodzajów znaków towarów. Najczęściej występującymi są znaki słowne, graficzne, słowno-graficzne, przestrzenne, pozycyjne, dźwiękowe; kolor; deseń; ruchome; multimedialne; hologramy oraz inne niewymienione w tym miejscu rodzaje znaków towarowych.

Czytaj więcej o znakach towarowych i ich ochronie.