Projekt Urzędu Patentowego RP Własność Intelektualna w Twojej Firmie

  1. Złożono kilka wniosków, który z nich zostanie rozpatrzony?

Rozpatrzony zostanie ten wniosek, który został złożony jako ostatni.
 

  1. Wniosek nie został rozpatrzony pozytywnie. Czy można wystąpić o jego ponowną ocenę?

Wnioskodawcy przysługuje jednorazowo możliwość ubiegania się o ponowną ocenę złożonego wniosku.
 

  1. Urząd Patentowy RP wystąpił o uzupełnienie braków formalnych. W przeciągu ilu dni należy odesłać poprawiony wniosek?

Poprawiony wniosek należy dostarczyć w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych.
 

  1. W jaki sposób należy podpisać złożony wniosek?

Złożony wniosek należy podpisać profilem zaufanym, bądź certyfikatem kwalifikowanym.